zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego -stacja bazowa telefoni komórkowej w zalesiu

Znak: Irg. 7331/57/09/10
 
 
 
                                                                OBWIESZCZENIE
 
                                                BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego
                                                          z dnia 25maja 2010 r. 
 
Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
zawiadamiam strony postępowania  
że w dniu 25 maja 2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej BTS 35855 Zalesie, na działce nr 108/3 w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Sępólno Krajeńskie,
na wniosek: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181,
02-222 Warszawa
reprezentowanej – przez p. Tomasza Turek
ul. Hutnicza 20a,
81-061 Gdynia
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się             z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
                                               Z up. Burmistrza
                                               mgr Bartosz Łangowski
                                               kierownik Referatu inwestycji, rozwoju gospdoarczego,
                                               turystyki i sportu
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 25.05.2010 r.

- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Zalesie
 
zdjęto dnia ...................................r.
 
 
 
....................................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (25 maja 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (25 maja 2010, 15:21:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1455