Obwieszczenie strategiczna ocena A3

                                                                                                                                                             Sępólno Krajeńskie, dnia 2 lipca 2009 r.
 
 
                                                          OGŁOSZENIE
                                             Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
                        Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227) informuję
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólno Krajeńskie – teren objęty symbolem A3 zapisany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie uchwalonego Uchwałą Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 1999 r. (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XIV/109/07 z dnia 22 listopada 2007 r.)
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim pok. nr 7 B oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

                                                              Burnistrz Sępólna Krajeńskiego
                                                              mgr inż. Waldemar Stupałkowski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (2 lipca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (2 lipca 2009, 09:07:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1497