Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu mpzp wraz z prognozą na środowisko

                                                     OBWIESZCZENIE
                                               O  WYŁOŻENIU  DO  PUBLICZNEGO  WGLĄDU
                                           MIEJSCOWYCH  PLANÓW   ZAGOSPODAROWANIA
                                            PRZESTRZENNEGO   WRAZ  Z  PROGNOZĄ                                                                           ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 
      Na  podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227) oraz  uchwał  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim   zawiadamiam  o   wyłożeniu  do  publicznego wglądu projektów:   1.      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 187/3 w Dziechowie, gmina Sępólno Krajeńskie, 2.      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 159/1 w Dziechowie, gmina Sępólno Krajeńskie.
miejscowego  planu   zagospodarowania   przestrzennego  działki nr 155/1 w Dziechowie, gmina Sępólno Krajeńskie.
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zalesienie w miejscowościach: Włościbórz, Radońsk, Trzciany, Wilkowo, Lutowo, Sikorz, Jazdrowo, Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie     wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   w dniach od 14 kwietnia 2009r. do 14 maja 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11,  pok. 7 C w godz. od 8.00  do 15.00    
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2009r. w siedzibie Urzędu  Miasta w Sępólnie Krajeńskim  przy ul. T. Kościuszki 11,  w pok.7 C. o godz. 11.00
 
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
 
Uwagi dotyczące mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2009r.
 
                                                       Z up. Burmistrza
                                                       mgr inż. Marek Zieńko

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (30 marca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (30 marca 2009, 12:35:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1302