Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg 7624/8/09

Irg. 7624/8/09                                                               Sępólno Kraj. 2009-04-14
 
 
 
                                                               OBWIESZCZENIE
                                                  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
 
Zgodnie z art. 33  ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 14 kwietnia 2009r. na wniosek
Firmy PPHU „Acer” Andrzej Sołtysiński ul. Klonowa 17, 89-606 Charzykowy, z dnia 24 marca 2009r.
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. odbudowa budynku produkcyjnego  z zapleczem na potrzeby istniejącego zakładu stolarskiego,  na działce nr 160 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Sępólnie Kraj.
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel.(052) 389 42 40, pokój nr 7b, 7c.
 
                                                        Z up. Burmistrza
                                                        mgr Bartosz Łangowski
                                                        Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                        Rozwoju Gospdarczego,
                                                        Turystyki i Sportu

 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 kwietnia 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 kwietnia 2009, 09:54:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1449