Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg 7624-4-09

Irg. 7624/4/09                                                                   Sępólno Kraj. 2009-03-11
 
 
 
                                                              OBWIESZCZENIE
                                                 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
 
Zgodnie z art. 33  ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 11 marca  2009r. na wniosek Firmy Kamieniarstwo Urszula i Tomasz Mindikowscy s.c. ul. Wojska Polskiego 27, 89-400 Sępólno Kraj.
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup traka linowego i instalacji do filtracji wody i odwodnienia oraz oprogramowania typu CAD dla rozwinięcia asortymentu i usług zgodnie z potrzebami rynku , na działkach o nr ewid. 11/13 i 151/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Sępólnie Kraj.
 
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel.(052) 389 42 40, pokój nr 7b, 7c.
 
                                                          Z-ca Burmistrza
                                                          mgr inż. Marek Zieńko

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (11 marca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (11 marca 2009, 14:32:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1471