Prognoza oddziaływania na środowisko

                                                                    OBWIESZCZENIE
 
                                                   BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

 
 
            Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
i n f o r m u j ę
 
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 150, poz. 2865 z dnia 30 grudnia 2005 r.) w granicach terenu 2 U
z przeznaczeniem pod zabudowę usługową (uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Nr XXVII/213/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia).
Przedmiotem zmiany jest m. in. zwiększenie powierzchni sprzedaży budynku handlowego do 1999 m2.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7g (w godzinach pracy urzędu) oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu
w terminie do dnia 27 marca 2009 roku.
 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 
                                                   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
                                                   Waldemar Stupałkowski
 
 
 
Sępólno Krajeńskie, dnia 02 marca 2009 r.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (2 marca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (2 marca 2009, 10:52:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1256