budowa bud. gospodarczego o konstrukcji stalowej i suszarni kontenerowej

Irg 7624/3/09                                                              Sępólno Kraj. 2009-01-26
           
 
                                                                O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm), zgodnie z art. 74 ust. 2 , art. 39 oraz art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego MEBLAT Dariusz Latzke ul. Sienkiewicza 52a, 89-400 Sępólno Kraj., z dnia 21 stycznia 2009r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej (produkcja brykietów z trocin) dostawionego do istniejącego magazynu oraz posadowienie typowej suszarni kontenerowej na potrzeby istniejącego zakładu na działkach o nr 123/4 i 127/7 położonych przy ul. Sienkiewicza w Sępólnie Kraj.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W ciągu 21 dni od daty wywieszenia ogłoszenia strony mogą zapoznawać się               z powyższym wnioskiem oraz wnosić uwagi i wnioski  w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pok. Nr 7b w godz. od 8.00 do 15.00 (sprawę prowadzi Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu –      tel. 3894240).

                                                 z up. Burmistrza  
                                                 mgr Bartosz Łangowski
                                                 Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego,
                                                 Turystyki i Sportu 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 stycznia 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 stycznia 2009, 14:43:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1379