budowa wodociagu Olszewka

Irg. 7331/25/08                                               Sępólno Kraj., 2008-02-28

 


Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 ) oraz w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy znak SKO-4212/18/2008 z dnia 25-01-2008r., które wyznaczyło jako organ właściwy do załatwienia spraw dotyczących wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Burmistrza Sępólna Krajeńskiego,


zawiadamia się

że w dniu 28 lutego 2008r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 22 lutego 2008 roku (wpł. 25-02-2008r.)  Gminy Sośno w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Olszewka, na nieruchomości o nr ew. 60, 41/1, 40/1, 39/1, 38/1, 37, 36/4, 57, 47/1, 46/1, 45/6, 44, 45/2, 12/3, 12/2, 30/8, 30/9, 14, 17/3,17/4, 17/1, położonych w miejscowości Olszewka gmina Sośno.
W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7B w godz.  730-1530

                                                                      Z-ca Burmistrza
                                                                      mgr inż. Marek Zieńko

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (11 marca 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (11 marca 2008, 10:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1639