2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Zarządzenie Or. 0151- 13/08

Zarządzenie Or. 0151- 13/08
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 13 marca 2008 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2008. 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2008 zarządza się, co następuje:

   § 1. 1. Dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji, w zakresie przedsięwzięć z obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonego zarządzeniem Or. 0151- 2 /08 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2008. 
2. Podmioty, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz kwoty udzielonych im dotacji, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
  
   § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sępólno Kraj.

   § 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz
Waldemar Stupałkowski

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Or. 0151- 13/08
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 13 marca 2008 roku


Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz pkt 9 ogłoszonego przez Burmistrza Sępólna Kraj. konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadania publicznego w zakresie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2008 niezbędne jest wydanie przedmiotowego zarządzenia.

 

K.W.

Załącznik nr1 (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Włodarczak Katarzyna (13 marca 2008)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (21 marca 2008, 09:25:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1571