Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

Projekt


UCHWAŁA  Nr  VIII/   /2015
      RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
      z dnia  27 maja  2015 r.

                                                     w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5a i 5aa pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187  z późn. zm.) uchwala się, co następuje :


  § 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz  Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanych nieruchomości:
1) działki nr 171/1 o pow. 12400 m² położonej we Włościborzu, zapisanej w księdze wieczystej nr BY2T/00015592/5;
2) działki nr 182 o pow.  8600 m²  położonej w Zalesiu, zapisanej w księdze wieczystej nr BY2T/00023891/0;
3) działki nr 169/4 o pow. 6300 m² położonej we Włościborzu, zapisanej w księdze wieczystej nr BY2T/00014434/3  (w zamian za przekazaną przez ANR Bydgoszcz dz. 415 o pow. 6200 m² położoną we Włościborzu).

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie do Uchwały  Nr  VIII/      /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  27 maja  2015 r.


    Umową notarialną Rep.A Nr 1076/2003 z dnia 18.02.2003r. Gmina Sępólno Krajeńskie nabyła nieodpłatnie od  Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy grunty rolne, przeznaczone jako działki dla nauczycieli zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela j.t. Dz.U. Nr 56 z 1997r. poz. 357,  m.in. dz: 171/1 we Włościborzu, dz. 415 we Włościborzu, dz. 182 w Zalesiu. Przekazane nieruchomości Gmina wydzierżawiła odpłatnie jako grunty rolne nauczycielom oraz innym osobom fizycznym. Ponieważ przekazane nieruchomości nie były przeznaczone przez Gminę  zgodnie z art. 56 Karty Nauczyciela,  w związku z tym Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje roszczenie dot. żądania zwrotu aktualnej wartości pieniężnej przekazanych nieruchomości. Od wymienionego żądania ANR może odstąpić w przypadku zwrotu do Zasobu nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego przekazania. Ponieważ działka nr 415 we Włościborzu była przez cały czas w użytkowaniu nauczycieli (odpłatnie) Gmina w zamian z w/wym. działkę zaproponowała działkę zamienną  nr 169/4 o porównywalnej powierzchni. 
Projekt niniejszej uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.


   E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (18 maja 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 maja 2015, 10:12:38)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Mizdalska (19 maja 2015, 15:48:53)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu projekty uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1420