projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina w Sępólnie Krajeńskim


 
UCHWAŁA Nr L/…../14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 października 2014r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina w Sępólnie Krajeńskim
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 14 ust. 1,2,4 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina w Sępólnie Krajeńskim przyjętego uchwałą Nr II/17/06 w dniu 30 listopada 2006r. przez  Radę  Miejską w Sępólnie Krajeńskim ( Dz. U. Woj. Kujawsko Pomorskiego z 2007r.  nr 3, poz. 59).
 
     § 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym  do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną część uchwały.
 
        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
 
     § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały nr  L/..…/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2014r.
 
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z art.. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2012r. poz. 647), podejmuje rada gminy, a jej integralną częścią jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
Uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina w Sępólnie Krajeńskim przyjętego uchwałą Nr II/17/06 w dniu 30 listopada 2006r. przez  Radę  Miejską w Sępólnie Krajeńskim ( Dz. U. Woj. Kujawsko Pomorskiego z 2007r.  nr 3, poz. 59) rozpocznie procedurę formalno-prawną sporządzania planu w trybie ww. ustawy. O zmianę powyższego planu wnioskowali właściciele nieruchomości położonych na przedmiotowym terenie.
Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje powierzchnię ok. 8,5 ha. Celem sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina w Sępólnie Krajeńskim przyjętego uchwałą Nr II/17/06 w dniu 30 listopada 2006r. przez  Radę  Miejską w Sępólnie Krajeńskim ( Dz. U. Woj. Kujawsko Pomorskiego z 2007r.  nr 3, poz. 59) jest zmiana zapisów szczegółowych planu dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
Zakres przewidywanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w ramach projektu jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie, przyjętego chwałą Nr VI/ 32/11Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 r.
Zgodnie ze Studium obszar objęty opracowaniem planu położony jest  na terenie  istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
W ramach tego wydzielenia:
- możliwe jest lokalizowanie terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usług komercyjnych, zieleni publicznej, zieleni izolacyjnej, sportu i rekreacji oraz nowej zabudowy usług publicznych (np. przedszkola, szkoły, budynki administracji publicznej, urzędy pocztowe itp.), a także niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzeń infrastruktury technicznej (za wyjątkiem składowania odpadów) i komunikacji;
- dopuszcza się możliwość zamiany przeznaczenia terenów w ramach wyżej wymienionych funkcji;
- możliwe jest takie kształtowanie funkcji przeznaczenia terenu, na których dominująca może być funkcja niemieszkalna (np. usługi).
        Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu i Porządku Publicznego, oraz Komisji Budżetu i Handlu, Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
  mapa (2489kB) jpg
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (29 października 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (29 października 2014, 10:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1005