Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Projekt
UCHWAŁA Nr I/ /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 z dnia 2 grudnia 2010r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 
Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w liczbie pięciu radnych w następującym składzie osobowym:
1)     ……………….……. – przewodniczący;
2)     ……………….……..- zastępca przewodniczącego;
3)     ……………………..- członek;
4)     ………………..…….- członek;
5)     ………………………- członek.
 
§2.1. Podstawowymi zadaniami Komisji określonej w § 1-ym niniejszej uchwały są:
1)       kontrola działalności Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie;
2)      opiniowanie wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
2. Szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Komisji określonej w § 1-ym niniejszej uchwały ustalają przepisy §84 – 109  Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Sprawdzono pod względem
formalno- rachunkowym
 
 
  
Uzasadnienie
uchwały Nr I/ /10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 
Zgodnie z treścią art. 18 a ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) rada gminy ma obowiązek powołania komisji rewizyjnej, do której podstawowych obowiązków należy prowadzenie kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Niniejsza uchwała stanowi realizację w/w obowiązku przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim

metryczka


Wytworzył: Sekretarz (1 grudnia 2010)
Opublikował: Administrator (1 grudnia 2010, 12:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517