PROJEKT UCHWAŁY Nr XXXVI/ /09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim.


Projekt
 
UCHWAŁA Nr XXXVI/    /09
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 sierpnia 2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim.   
 
 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), uchwala się co następuje:                                                                                                                 

          § 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 10 lipca 2009r. złożonej do Wojewody Kujawsko Pomorskiego w Bydgoszczy przez Panią Krystynę Radzio na zaniedbywanie, nienależyte wykonywanie zadań , naruszenie praworządności oraz biurokratyczne załatwianie spraw przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim  (przekazanej zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego do załatwienia wg właściwości przez Radę Miejską Sępólna Krajeńskiego pismem WKN.IV.RK.0910-163/09 z dnia 20 lipca 2009r.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdza się ze przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
          § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej oraz Wydziałowi Nadzoru i Kontroli Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
          §   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/    /09  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 2009r.


 
        
           Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza.    
W związku ze złożoną skargą z dnia  10 lipca 2009r. przez Panią Krystynę Radzio na  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim przygotowano projekt niniejszej uchwały.
 
 
 

 
         
Załącznik
do uchwały Nr XXXVI/   /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 2009r.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
            Pani Krystyna Radzio złożyła dnia 10 lipca 2009r. do Wojewody Kujawsko Pomorskiego w Bydgoszczy skargę na zaniedbywanie, nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności oraz biurokratyczne załatwianie spraw przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim. Wojewoda Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy w/w skargę przekazał zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego do załatwienia wg właściwości przez Radę Miejską Sępólna Krajeńskiego pismem WNK.IV.RK.0910-163/09 z dnia 20 lipca 2009r.        
Skarga na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego podlega rozpatrzeniu przez Radę Miejską Sępólna Krajeńskiego.
Przedmiotową skargę, zgodnie z § 88a Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie uchwalonego uchwałą Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99 poz. 1452, z 2004r. Nr 81 poz. 1398 i 2005r. Nr 73 poz. 1380), Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do rozpatrzenia wg właściwości Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, informując o tym Radę Miejską na Sesji Rady w dniu 10 sierpnia 2009.  
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, po zebraniu i ocenie materiału dowodowego w sprawie, przedstawiła Radzie Miejskiej projekt uchwały stwierdzającej bezzasadność skargi Pani Krystyny Radzio.             
 
Komisja Rewizyjna rozpatrując skargę Pani Krystyny Radzio przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na swoich posiedzeniach w dniach 11 i 13 sierpnia 2009r. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze i umożliwiła stronom złożenie wyjaśnień dotyczących okoliczności przedmiotu skargi. Wyjaśnienia złożyli Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim.
 
Komisja zważyła, co następuje:
Skarżąca zarzuca w szczególności zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności oraz biurokratyczne załatwianie spraw przez Burmistrza Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie i Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim powstałe na skutek braku zainteresowania obecną sytuacją mieszkaniową skarżącej po przejęciu budynku przez obecnego właściciela.          
   
      W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, opierając się na zgromadzonej dokumentacji w sprawie oraz po uzyskaniu wyjaśnień ustaliła, co następuje:
W dniu 18 listopada 2008r. ujawniony właściciel nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 55 w Sępólnie Krajeńskim zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego o zwrot własności. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 2 lutego 2009r. wydał zarządzenie nr Or. 0152/4/09 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zarządu nieruchomości zabudowanej położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Sienkiewicza 55. Na mocy tego zarządzenia zarząd nieruchomością od Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przejął właściciel Pan Longin Regliński. W dniu 23 marca 2009r. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. pisemnie poinformował skarżącą, że na wniosek nowego właściciela z dnia 9 marca 2009r., Zakład Gospodarki Komunalnej, jako dotychczasowy zarządca, wypowiada obecną wtedy stawkę czynszu i podaje jej nowy wymiar zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2008r. W piśmie została zawarta informacja o wypowiedzeniu z dniem 1 kwietnia 2009r. wysokości czynszu za zajmowany lokal z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem prawnym na dzień 30 czerwca 2009r. W piśmie Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej zawarł klauzulę, że nie przyjęcie podwyżki czynszu skutkować będzie rozwiązaniem umowy najmu z upływem okresu wypowiedzenia wysokości czynszu tj. ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2009r. Dnia 12 maja 2009r. najemcy lokali mieszkalnych przy ulicy Sienkiewicza 55 wystąpili pisemnie do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, wyrażając dezaprobatę dla wysokości nowych stawek czynszu wskazanych w piśmie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Mieszkańcy jednocześnie zażądali od Burmistrza przydzielenia lokali socjalnych. W dniu 28 maja Burmistrz pismem Gkr 71400/35/09 poinformował mieszkańców posesji, że nowa stawka czynszu będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2009r. W piśmie Burmistrz wskazuje jednocześnie, że zgodnie z art. 8a pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz .U. z 2005r. Nr 31 poz. 266, ze zm.) w ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia lokator może zakwestionować podwyżkę, o której mowa w art. 8a ust.4 w/w ustawy, wnosząc pozew do sądu o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości albo odmówić przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania umowy z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Burmistrz wskazał również, że zadaniem gminy, zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, jest zapewnienie potrzebującym mieszkańcom lokali socjalnych, jednak w pierwszej kolejności gmina zabezpiecza takie lokale mieszkańcom, którzy posiadają wyroki sądowe w sprawie eksmisji z dotychczas zajmowanych lokali. Komisja Rewizyjna wobec powyższego stwierdziła, że mieszkańcy nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 55 w Sępólnie Krajeńskim każdorazowo w sposób skuteczny byli informowani o swojej sytuacji mieszkaniowej, szczególnie tej dotyczącej nowej wysokości naliczenia czynszu. Żaden z nich nie odwołał się od zaproponowanych nowych stawek czynszu, pomimo że każde otrzymane przez nich pismo zawierało stosowne klauzule odwoławcze.
Komisja Rewizyjna na marginesie wskazuje, że jej zdaniem nowy właściciel działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa naliczając nową stawkę czynszu wg zasad określonych w obwieszczeniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2008r. Komisja stwierdziła także, że Burmistrz Sępólna Krajeńskiego nie ma prawnych możliwości ingerowania w wysokość naliczonego czynszu przez właściciela nieruchomości.      
                                                     
 
Zebrany materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na prawidłowość działania Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Tym samym przesłanki wynikające z art. 207 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegające w szczególności na zaniedbaniu lub nienależytym wykonywaniu zadań przez właściwe organy w niniejszej sprawie nie miały miejsca. Komisja Rewizyjna stwierdza ponadto dobra wolę Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawie możliwości zapewnienia ciągłości dotychczasowych warunków bytowych oraz złagodzenia podwyżek czynszu mieszkańcom przy ulicy Sienkiewicza 55 w Sępólnie Krajeńskim poprzez rozważanie możliwości wykupu przez Gminę nieruchomości od nowego zarządcy.           
 
Wobec powyższego wszystkie dowody zebrane w sprawie Komisja Rewizyjna uznała za wiarygodne i przyjęła je jako podstawę swojego rozstrzygnięcia. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej uznała skargę Pani Krystyny Radzio jako bezzasadną.   
 
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Komisja Rewizyjna przedstawiła projekt uchwały do Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym stanowiska.    
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (27 sierpnia 2009)
Opublikował: Administrator (31 sierpnia 2009, 11:08:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1879