Projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

Projekt

 

UCHWAŁA   Nr  XXIX/         /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 lutego  2009 r.


w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 33 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się,  co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie za odszkodowaniem umowy użytkowania wieczystego gruntu  z Panem Andrzejem Wróbel zam. w Bydgoszczy, dot. działki nr 628/8 o pow. 234 m² położonej w Sępólnie Kraj. Obr. 1 km. 5, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 12902.


  
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXIX/         /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  26 lutego 2009 r.


    
 Z uwagi na  planowaną inwestycję dot. przejścia pieszego łączącego ulicę Kościuszki z ulicą Szkolną przez działki nr 628/3 i 628/1 wystąpiono do Pana Andrzeja Wróbel z prośbą o przekazanie na rzecz Gminy części gruntu z działki nr 628/1, której jest użytkownikiem wieczystym. Pan Wróbel  wyraził zgodę na wydzielenie ze swojej działki gruntu poza budynkiem i  przekazania go na rzecz Gminy za odszkodowaniem. W związku z powyższym po wydzieleniu działki i jej oszacowaniu przygotowano  projekt uchwały, który został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego.
 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2009, 09:48:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1978