Projekt Uchwały Nr XXVII/..../08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

PROJEKT

Uchwała nr XXVII/    /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustalić z dniem 01 stycznia 2009 r. kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim
w I  kategorii zaszeregowania na kwotę 729,00 zł  (słownie: siedemsetdwadzieściadziewięć złotych).
 
§ 2. Wyrazić zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych Zakładu Transportu i Usług  w Sępólnie Krajeńskim na 4,62 zł (słownie: czteryzłote 62/100).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/     /08 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 30 grudnia 2008 r.  

    w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim
 

       Zgodnie z treścią  § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) Rada Miejska ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu w złotych ustaloną przez pracodawcę w porozumieniu z Radą Gminy, stosownie do swoich możliwości finansowych.
       Podjęcie uchwały jest niezbędne celem stworzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim w związku
z waloryzacją wynagrodzeń. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
       W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

metryczka


Wytworzył: Teresa Jasiek (17 grudnia 2008)
Opublikował: Teresa Jasiek (17 grudnia 2008, 12:15:20)

Ostatnia zmiana: Teresa Jasiek (17 grudnia 2008, 13:32:26)
Zmieniono: zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1931