UCHWAŁA Nr XXVII/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim i podległych jemu pracowników.


projekt
 
 
 
UCHWAŁA Nr XXVII/   /08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30 grudnia  2008r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim i podległych jemu pracowników.        
 
 
           
         Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), uchwala się co następuje:

          § 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia  6 listopada  2008r. złożonej do Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim oraz podległych jemu pracowników złożonej przez Panią Wiesławę Kowalczyk, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej - stwierdza się, że przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
          §   2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
          §   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 
Uzasadnienie do uchwały nr XXVII/  /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008r.

 
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
            W związku ze złożoną dnia  6 listopada 2008r. skargą  Pani Wiesławy Kowalczyk na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i podległych jemu pracowników przygotowano projekt niniejszej uchwały .
 
  
                                                                                  
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/  /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008r. 
 
 
UZASADNIENIEPrzedmiotową skargę zgodnie z § 88a Statutu Gminy Sępólno Kraj., Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do rozpatrzenia wg właściwości Komisji Rewizyjnej, informując o tym Radę Miejską na Sesji Rady w dniu 27.11.2008 r.
Skarżąca zarzuca nieważność postanowień i decyzji wydawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj., zarzuca ich sprzeczność z przepisami prawa szczególnie z art.100 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz.728 ze zm.), zarzuca również nadużywanie władzy publicznej  w stosunku  do swojej osoby.
 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 3 grudnia i 12 grudnia 2008r. szczegółowo zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze i umożliwiła stronom złożenie wyjaśnień dotyczących okoliczności przedmiotu skargi. Wyjaśnienia złożyli Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, jego Zastępca, Kierownik Referatu Finansowego, Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.
Skarżąca Wiesława Kowalczyk została powiadomiona o terminie posiedzenia Komisji, ale nie  wzięła w niej udziału.
 
W związku z nie wskazaniem przez skarżącą nowych okoliczności Rada Miejska podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w załączniku nr 1 do uchwały nr XXVI/.200/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie  rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim i podległych jemu pracowników stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia i w związku z powyższym Komisja uznała skargę za bezzasadną.     
 
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (17 grudnia 2008)
Opublikował: Administrator (17 grudnia 2008, 09:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1961