projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Targowej i Stefana Sobieszczyka, obręb nr 3 Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr         /      /2017 
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 
z dnia 30 sierpnia 2017r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Targowej i Stefana Sobieszczyka,
obręb nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) oraz art. 14 ust. 1,2,4 i art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Targowej i Stefana Sobieszczyka
w Sępólnie Krajeńskim.
 
     § 2. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego przedstawiono
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną część uchwały.
 
        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
     § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                              
  
Uzasadnienie 
 
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z art. 14 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), podejmuje rada gminy, a jej integralną częścią jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
Uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpocznie procedurę formalno-prawną sporządzania planu w trybie w/w ustawy.
Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje powierzchnię ok. 4,300 ha. W aktualnie obowiązującym mpzp przedmiotowy teren przeznaczony jest pod usługi oraz drogę publiczną zbiorczą. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu rezygnację z wydzielania drogi publicznej zbiorczej i przeznaczenie całego obszaru
pod zabudowę mieszkaniową i usługi.
Zakres przewidywanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w ramach projektu nie jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie”, przyjętego Uchwałą Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 r., gdyż w aktualnie obowiązującym studium jest to teren aktywności gospodarczej przedzielony projektowaną drogą zbiorczą, mającą docelowo łączyć istniejące drogi powiatowe klasy „Z” między sobą, a także z drogami krajową nr 25 i wojewódzką nr 241.
W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe nad nową edycją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie”. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę Nr XXIII/168/2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmieniona polityka przestrzenna gminy zakłada rezygnację z rezerwowania terenu pod drogą zbiorczą w południowo – zachodniej części miasta i zmianę przeznaczenia przedmiotowego terenu z terenu aktywności gospodarczej na teren zabudowy mieszkaniowej i usług, zgodnie z wnioskami do opracowywanego studium.
Możliwe jest równoległe prowadzenie procedury zmiany studium oraz sporządzenia planu miejscowego do momentu zebrania wniosków do tych opracowań planistycznych.
W dalszej procedurze planistycznej ze sporządzeniem planu miejscowego należy zaczekać
do uchwalenia zmiany studium, a dopiero po wejściu w życie studium, tj. w dniu jego uchwalenia, przesłać projekt planu miejscowego właściwym organom i instytucjom w celu uzyskania stosownych opinii i uzgodnień oraz prowadzić pozostałe czynności proceduralne.
            Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.
 
  załącznik graficzny (760kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 sierpnia 2017)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 sierpnia 2017, 12:49:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 452