ZAŁATWIANIE SPRAW

Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 7:30 do 15:30

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków - we wtorki każdego tygodnia  od godz. 10:00 do godz.14:00


W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są:

  •  osobiście,
  •  listownie,
  •  faksem,
  •  telefonicznie,
  •  drogą elektroniczną.

Pomoc społeczna – świadczenia z pomocy społecznej są przyznawane na wniosek (pisemny lub ustny) osoby zainteresowanej jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być także udzielona z urzędu. Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku a w przypadkach szczególnie uzasadnionych w terminie 2 dni. Przyznanie prawa do świadczeń następuje w kolejności zgłaszanych wniosków  i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. Sprawy z zakresu pomocy społecznej są prowadzone przez pracowników socjalnych. Wnioski w sprawie pomocy można składać bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, pok. nr 1 (sekretariat). 
 
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 ze zm.) Pobierz (412kB) pdf
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 nr 98 poz. 1071 ze zm.) Pobierz (309kB) pdf
3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pobierz (2051kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Chart (30 lipca 2007)
Opublikował: Marek Chart (30 lipca 2007, 11:13:20)

Ostatnia zmiana: Dawid Zabrocki (30 sierpnia 2012, 15:03:21)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5435