Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim
 ogłasza

otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego       i  o wolontariacie – na wsparcie zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadań publicznych, będących zadaniem własnym gminy Sępólno Krajeńskie, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) i uchwałą Nr XXXVIII/283/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 29 października 2009r. w sprawie : przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2010.
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

1. Nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w  2010 roku:

a) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży –  7.000,00zł. (siedem tysięcy złotych 00/100)

b) Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii – 12.000,00zł. (dwanaście tysięcy złotych 00/100)

c) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 19.000,00zł. (dziewiętnaście tysięcy złotych  00/100).

2. Oferty powinny prezentować predyspozycje zadania, którego realizacja rozpoczyna się od stycznia 2010r.  a zakończy 31 grudnia 2010 r. Dofinansowanie będzie od stycznia 2010r.


3. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań –38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100)


4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)


5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Warunki realizacji zadania:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), z Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie
b) zlecenie realizacji zadania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim a oferentem.

6. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. ul. Szkolna 8 (biuro nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do 9.01.2010 r.
Do oferty należy dołączyć:
a) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2009 (w przypadku krótszej działalności, za okres od utworzenia organizacji do daty ogłoszenia konkursu),
b) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru i umocowanie osób go reprezentujących,
c) Statut podmiotu,
d) Zgodę Właścicieli obiektu, w którym projekt będzie realizowany.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są pod obrady Komisji Opiniująco - Doradczej, która zbiera się najpóźniej w 7 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Komisji konkursowej rekomendacje ofert organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Komisja Konkursowa przedkłada Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólna Kraj. propozycje. Dyrektor dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Dysponent zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym :
a) posiadanie bazy szkoleniowej,
b) dążenie do zwiększenia ilości  grup szkoleniowych, oraz zapewnienie  kadry szkoleniowej,kwalifikacje kadry szkoleniowej,
c) promowanie Gminy,
2. doświadczenie podmiotu w realizacji wybranego programu,
3. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie, rekomendacje,
4. ocena podstawowej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesione do zakresu rzeczowego zadania,
5. kosztów realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
Dla zadania nr 1 dodatkowo:
a. zagospodarowanie czasu pozalekcyjnego (wolnego) dzieci i młodzieży oraz rozwój fizyczny, prowadzenie zdrowego stylu życia, alternatywne formy spędzania czasu wolnego, które będą sprzyjały i zachęcały do pozostawania w trzeźwości z dala od substancji mających wpływ na świadomość
Dla zadania nr 2 dodatkowo:
a. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
b. udzielanie pomocy członkom rodzin z problemami narkomanii,
c. informowanie o możliwościach podjęcia leczenia.
Dla zadania nr 3 dodatkowo:
a. pomoc osobom zgłaszającym się z problemami alkoholowymi (dotyczy to osób uzależnionych i współuzależnionych),
b. utrzymywanie osób uzależnionych od alkoholu w trzeźwości,
c. prowadzenie grupy AA,
d. spotkanie integracyjno-wspierających dla osób utrzymujących trzeźwość.


8. Zawarcie umowy:
Zarządzenie Dyrektora będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2010. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

9. Zastrzeżenia i uwagi:


1. Dotacje nie mogą być udzielone na:
a.  przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu miejskiego lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b.  pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c.  budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d.  działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e.  udzielania pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
f.  działalność polityczną lub religijną.


2. Ośrodek Pomocy Społecznej w  Sępólnie Krajeńskim zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),oraz Uchwały Nr XXXVIII/283/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 29 października 2009r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2010.


Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.


Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w biurze Nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami jest zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej - Sylwia  Witkowska, telefon (052) 388 84 50.

Wzór oferty (193kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Fröhlke-Zalewska (10 grudnia 2009)
Opublikował: Marek Chart (11 grudnia 2009, 15:04:32)

Ostatnia zmiana: Marek Chart (14 grudnia 2009, 14:45:59)
Zmieniono: zmieniono datę terminu składania oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1161