2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Zarządzenie Nr 0r.0152/9/07

Zarządzenie 0r. 0152-9/07
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 maja 2007r.

w sprawie wyznaczenia osób ds. prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakresu ich zadań.

Na podstawie art.8 ust. 1-3 i art.9 ust.2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm. ) oraz § 15 i 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 poz. 68) a także § 17 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (Zarządzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr Or.0151-6/04 z dnia 10 lutego 2004r. ze zm. w sprawie tegoż Regulaminu)

zarządzam co następuje:

§1. Wyznaczyć następujące osoby ds. prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:
 1. Marcin Jarski – Administrator strony podmiotowej BIP, redagujący stronę w zakresie spraw Referatu Organizacyjnego;
 2. Mirena Frosina - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Organizacyjnego;
 3. Halina Wojciechowska - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Organizacyjnego;
 4. Tomasz Dix - redagujący stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Organizacyjnego;
 5. Hanna Sobiechowska - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Spraw Obywatelskich;
 6. Katarzyna Pulchna - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Spraw Obywatelskich;
 7. Milena Kujawa - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Finansowego;
 8. Wiesława Daroń - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Finansowego;
 9. Małgorzata Barabach - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska Turystyki i Rekreacji;
 10. Bartosz Łangowski – redagujący stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska Turystyki i Rekreacji;
 11. Anna Sotkiewicz – Tumanik - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska Turystyki i Rekreacji;
 12. Barbara Kaplar - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Gospodarki Komunalnej;
 13. Julita Zwiefka - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Gospodarki Komunalnej;
 14. Elżbieta Mizdalska - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Gospodarki Komunalnej;
 15. Jarosław Dera - redagujący stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Rolnictwa, Leśnictwa i Zadrzewień;
 16. Barbara Wiese - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Urzędu Stanu Cywilnego;
 17. Marek Chart - redagujący stronę podmiotową BIP w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj., z-ca Administratora strony podmiotowej BIP podczas jego nieobecności;
 18. Anna Dankowska - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj.;
 19. Iwona Tadych - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Sępólnie Kraj.;
 20. Tomasz Theuss - redagujący stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Sępólnie Kraj.;
 21. Hanna Kujoth - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Sępoleńskiego Domu Kultury;
 22. Jacek Wojtania - redagujący stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Sępoleńskiego Domu Kultury;
 23. Elżbieta Skibińska - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Biblioteki Publicznej w Sępólnie Kraj.;
 24. Maria Chmielewska – redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kraj.;
 25. Teresa Jasiek - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.;
 26. Zenon Swakowski - redagujący stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.;
 27. Alina Jermacz - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Kraj.
 28. Krzysztof Sadowski - redagujący stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Zespołu Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim;
 29. Tadeusz Babiński - redagujący stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Zespołu Szkół w Lutowie;
 30. Halina Kozłowska - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Zespołu Szkół w Wałdowie;
 31. Iwona Łozicka - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Szkoły Podstawowej w Zbożu;
 32. Agnieszka Kuzara - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Szkoły Podstawowej w Zalesiu;
 33. Bernadeta Parys - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Szkoły Podstawowej w Wiśniewie;
 34. Grażyna Pukownik - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Przedszkola Nr 1 w Sępólnie Kraj.;
 35. Jolanta Sienkiewicz - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw dot. Przedszkola Nr 2 w Sępólnie Kraj.;
§2. 1.Administrator strony podmiotowej BIP koordynuje działania związane z prowadzeniem BIP w szczególności poprzez:
 1. zarządzanie prawami dostępu do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP dla osób redagujących wymienionych w §1.;
 2. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zmianami strony podmiotowej BIP;
 3. kontakty robocze z Operatorem aplikacji BIP w zakresie funkcjonowania BIP;
2. Administrator strony podmiotowej BIP jest odpowiedzialny za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji.
3. Administrator strony podmiotowej BIP dokonuje kontroli dzienników stron BIP w każdy dzień powszedni.

§3. 1. Osoby redagujące stronę podmiotową BIP są odpowiedzialne za bieżące dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie podmiotowej BIP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnym.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mają dostęp do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez administratora strony podmiotowej BIP.

§4. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez osoby o których mowa w §1 sprawują ich bezpośredni przełożeni.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6. Traci moc decyzja Or.0153-1/2003 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 lutego 2003r.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski

Radca Prawny
Dagmara Fabiszak

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (9 maja 2007)
Opublikował: Administrator (15 maja 2007, 12:02:16)

Ostatnia zmiana: Administrator (16 maja 2007, 14:18:18)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2423