Uchwała nr XXXVIII/313/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 r.

 
Uchwała nr XXXVIII/313/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005

w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 r.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r., Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 oraz art. 19 pkt. 1) lit. a), art. 19 pkt. 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, z 2005r. , Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419 uchwala się co następuje:


§ 1

Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej  obowiązujące na terenie Gminy Sępólno Kraj.

Ustala się stawki opłaty targowej:

 1. Od osób fizycznych, od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 2. Wysokość stawek opłaty targowej za każdy dzień wynosi:

  1) przy sprzedaży zwierząt  od każdej wystawionej sztuki dorosłej - 9,50 zł.


  2) przy sprzedaży prosiąt, cieląt, źrebiąt, jagniąt i koźląt  itp. ( tj. zwierząt do 1 roku życia) z samochodu lub przyczepy - 10,60 zł.


  3) przy sprzedaży drobiu i zwierząt futerkowych:
          a) z samochodu, wozu, itp. – 9,30 zł.                  
          b) w pozostałych przypadkach - 5,50 zł.


  4) przy sprzedaży artykułów żywnościowych przetworzonych: 
          a) sprzedawanych z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 16,30 zł.
          b) z sektora lub  namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora, tj. do   9m² - 16,30 zł.
   

  5) przy sprzedaży artykułów żywnościowych nieprzetworzonych:
         
           a) z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 9,90 zł. przy sprzedaży artykułów rolnych nieprzetworzonych stosuje się ulgę  50%
         
            b)z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora,
            tj. do 9 m² - 9,90 zł

  6) przy sprzedaży innych artykułów niż żywnościowe:
         a) z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 22,70 zł.
         b) z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora,
             tj.   do 9 m²- 22,70 zł.

  7) Przy jednoczesnej sprzedaży artykułów żywnościowych i pozostałych, stosuje się stawkę  jak przy artykułach nieżywnościowych.

  8) Wysokość   dziennej    opłaty   targowej     nie   może   przekroczyć    612,81 zł.


  9) Opłaty   targowe   pobierać   będą   upoważnieni    inkasenci     Urzędu Miejskiego oraz dzierżawcy    wyłonieni   w   drodze   przetargu.
  Całość    opłat   inkasenci   odprowadzają   na     rachunek   dochodów   budżetu   Gminy.

§ 2

1) Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

2) Uchwała podlega   ogłoszeniu w    Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Kujawsko-  
    Pomorskiego  od 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVIII/313/05
Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 r.

Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2006.
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej –finanse publiczne, na podstawie §1 ust. 2 pkt. 2  rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Eugeniusz Głomski (29 grudnia 2005)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2006, 13:33:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1774