Uchwała nr XXXVI/300/05 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2005 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/300/05
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2005

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 , Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r., Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. , Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 ), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r., Nr 9 poz. 84 , Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966 , z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419) uchwala się co następuje :


§ 1.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

a) budynki i grunty stanowiące własność ( współwłasność ) gminy , o ile niesą we władaniu osób fizycznych , osób prawnych lub jednostek organizacyjnych  nie mających osobowości prawnej , o których mowa w art. 3 ust.1 pkt. 3i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

b) budynki gospodarcze stanowiące własność ( współwłasność ) rencistów i emerytów , którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników  , o ile w tychże budynkach aktualnie zamieszkują bez innychpełnoletnich osób.

c)  budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury i sztuki , zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej , ochrony przeciwpożarowej oraz gminnych jednostek budżetowych . 

1. Zwolnienia , o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej .

§2. Traci moc uchwała nr XXV/222/04 Rady Miejskiej  z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005r.

§3.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –  Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie
do uchwały  XXXVI/300/05
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 3 z dnia 12 stycznia 1991 roku ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  ( Dz. U.. Nr 9 poz. 31 za zm.) Rada Miejska może wprowadzić inne zwolnienia niż określone w/w ustawie oraz zawarte w odrębnych ustawach.
Ustawodawca wprowadzając upoważnia w art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy rady gminy do wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości , miał na celu umożliwienie gminom prowadzenia w tym zakresie racjonalnej polityki podatkowej , która na danym terenie będzie najbardziej pożądana , z tym że uprawnienia te nie mogą stanowić podstawy do zwolnień  „generalnych”. Komisje stałe  Rady Miejskiej wyraziły opinię w/w sprawie .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Maria Kubijk (24 listopada 2005)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2006, 12:34:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1453