Uchwała nr XXV/222/04 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r.

 
Uchwała nr XXV/222/04
Rady Miejskiej
z dnia 25 listopada 2004

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 . ), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 Nr 9 poz. 84 , Nr 200, poz.1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966)


RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
    a) budynki i grunty stanowiące własność ( współwłasność ) gminy , o ile nie są we władaniu osób fizycznych , osób prawnych lub jednostek organizacyjnych  nie mających osobowości prawnej , o których mowa w art. 3 ust.1 pkt. 3i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
    b) budynki gospodarcze stanowiące własność ( współwłasność ) rencistów i emerytów , którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników  , o ile w tychże budynkach aktualnie zamieszkują bez innych pełnoletnich osób.
    c)  budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury i sztuki , zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej , ochrony przeciwpożarowej oraz gminnych jednostek budżetowych .

  2. Zwolnienia , o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej publikacji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
 

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (25 listopada 2004)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2006, 13:44:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1376