Uchwała Nr XVII/165/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 lutego 2004 roku

Uchwała Nr XVII/165/04
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 lutego 2004 roku

w   sprawie   przyjęcia   do   realizacji   Wieloletniego   Programu   Budowy   Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów w Gminie Sępolno Krajeńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIII/341/01 z dnia 20 czerwca 2001 roku Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Sępolno Krajeńskie"


Rada Miejska w Sępolnie Krajeńskim uchwala co następuje:

§1

Przyjąć do realizacji Wieloletni Program Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów w Gminie Sępolno Krajeńskie.


§2

Wieloletni Program Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów w Gminie Sępolno Krajeńskie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępolna Krajeńskiego

§4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sępolnie Kraj. Nr XII/104/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów w Gminie Sępolno Krajeńskie


§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Na mocy decyzji Burmistrza Sępolno Kraj. Nr Or. 0151/21/03 z dnia 20 października 2003 roku powołany została zespół ds. opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy. Zespół ten ustalił realizację zadań inwestycyjnych w kolejności przedstawionej w załączniku, w związku z czym należy uchylić poprzednią uchwałę dot. realizacji planów inwestycyjnych.
Plany wieloletnie tworzy się po to aby możliwe było uzyskanie dotacji z funduszy przedakcesyjnych (w tym programu SAPARD) oraz funduszy strukturalnych w ramach gospodarki wodno ściekowej konieczne jest utworzenie Wieloletniego Programu Budowy Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągów zatwierdzonego przez Radę Miejską.
Możliwa wysokość uzyskanej dotacji z ww. funduszy nie może przekraczać 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W związku z czym Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia pozostałych środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań zawartych w ww. planie. Środki te mogą pochodzić z dochodów własnych, innych dotacji krajowych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.), kredytów, pożyczek, wpłat mieszkańców, itp.
Fundusze przedakcesyjne oraz strukturalne dotują inwestycję na zasadzie refinansowania poniesionych kosztów w związku z czym konieczne jest korzystanie z kredytów pomostowych (udzielanych do momentu uzyskania środków z funduszy unijnych).
Nie podjęcie uchwały spowoduje zablokowanie możliwości uzyskania dotacji z UE.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (13 kwietnia 2005, 11:57:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1956