Uchwała Nr XVI /159/2004 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2004 roku

Uchwała Nr XVI /159/2004
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia    2004 roku

zmieniająca uchwale Nr XV/147/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Niechorz gm. Sępolno Krajeńskie

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Niechorz gm. Sępolno Krajeńskie, określonego na załącznikach graficznych Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XV/147/2003 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2003 roku, włączając w granice opracowania działki nr 256/30 i nr 256/34.

2. Burmistrz Sępolna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, produkcji i przemysłu z dopuszczeniem mieszkalnic-twa obszaru działek nr nr 256/11, 256/12, 256/13, 256/30, 256/34, 256/35  i 256/36we wsi Niechorz gm. Sępolno Krajeńskie, w granicach określonych na załącznikachgraficznych Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Pozostałe ustalenia uchwały Nr XV/147/2003 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2003 roku pozostawia się bez zmian.

§ 2.   Załączniki graficzne Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, stanowią integralną część uchwały.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępolna Krajeńskiego. § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zwiększenie zakresu poprzez dołączenie do granic opracowania terenu objętego działkami nr 256/30 i 256/34 mające na celu uruchomienie terenów oznaczonych działkami nr 256/35, 256/36, 256/11, 256/12 i 256/13, poprzez doprowadzenie drogi dojazdowej niezbędnej dla strefy przemysłowej oraz wyznaczenie części terenu jako obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na istniejące linie energetyczne. Zwiększony zakres opracowania wyniknął ze spotkania roboczego przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, planisty wykonującego tę zmianę i przedstawiciela urzędu w dniu 21 stycznia br. Teren objęty opracowaniem jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych leży na tyłach firmy MDD i ciągnie się do drogi wojewódzkiej Sępolno - Więcbork.
Objęcie terenu tym zakresem pozwoli na dalszy rozwój firmy MDD i uruchomienie nowych terenów na potrzeby działalności usługowo - produkcyjnej przy wprowadzeniu mieszkalnictwa na potrzeby przyszłych inwestorów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (13 kwietnia 2005, 11:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2401