Uchwała Nr IV/55/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.

68

Uchwała Nr IV/55/98
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 1998 r.


w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 z późn.zm.),


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1.1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólno Krajeńskie uchwalonym uchwałą Nr 39/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993r. Nr 5, poz. 70 z późn.zm.) w zakresie określonym w dalszych przepisach uchwały oraz na rysunkach zmian planu stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany planu ogólnego stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarach objętych zmianami.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 obejmują działki:
1) nr 415 położoną w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację,
2) część działki nr 2/8 położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Reymonta,
3) część działki nr 74/1 położonej w Sępólnie Krajeńskim.
§ 3. Przedmiotem ustaleń zmian planu, o których mowa w § 1 są:
1) teren zabudowy mieszkaniowej MN,
2) teren piekarni UR,
3) teren parkingu KP,
4) teren działalności usługowo - handlowej UH,
5) tereny komunikacji KZ, KL, przeznaczone na realizację celów publicznych.
§ 4.1. Integralną częścią zmian są rysunki zmian planu w skali 1:5000, stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zasady podziału i zagospodarowania obszarów zmian wymagające szczegółowych określeń graficznych przedstawiono na mapach syt. - wys. w skali 1:1000 lub w skali 1:500 stanowiące załączniki Nr 1a, Nr 2a i Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Do obowiązujących ustaleń zmian należą:
1) granice terenów objętych zmianami,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linie oznaczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,
4) linie podziału wewnętrznego terenów - ściśle określone.
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie ogólnym - należy przez to rozumieć miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólno Krajeńskie określony w § 1niniejszej uchwały,
2) zmianach - należy przez to rozumieć ustalenia zmian określone w rozdziale 1 i 2 niniejszej uchwały,
3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,
4) rysunkach zmian - należy przez to rozumieć rysunki zmian wykonane na kserokopii planu ogólnego miasta Sępólno Krajeńskie w skali 1:5000 stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.


Rozdział 2
Przepisy szczegółowe


§ 6. Ustalenia obejmujące zmiany planu ogólnego, o którym mowa w § 1 dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolami:
1) A 39a MN - określony na załącznikach Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały obejmujący działkę nr 415 położoną w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację o orientacyjnej powierzchni 0,30 ha o następujących zasadach zagospodarowania:
a) ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) wydziela się 2 działki budowlane MN,
c) wysokość zabudowy do II kondygnacji,
d) dopuszcza się wydzielić w pomieszczeniu budynku mieszkalnego drobnych usług których uciążliwość nie może wykraczać poza granice działki i jeżeli przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia a hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych określonych w Polskich Normach (np. handel, lekarz, prawnik, krawiec itp.),
e) odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej,
f) od strony ulicy oraz terenów kolejowych należy zastosować zieleń izolacyjną,
g) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej "Bojowników".
2) A35a KP/UR - określony na załącznikach Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały obejmujący część działki nr 2/8 położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Reymonta o orientacyjnej powierzchni 0,40 ha o następujących zasadach zagospodarowania:
a) ustala się przeznaczenie połowy terenu pod parking a drugą połowę pod budowę piekarni,
b) wydziela się teren parkingu KP dla samochodów ciężarowych i osobowych,
c) wydziela się teren pod piekarnię UR,
d) wydziela się teren KL przeznaczony na poszerzenie istniejących ulic,
e) wysokość zabudowy na terenie UR do II kondygnacji,
f) uciążliwość usług na terenie nie może wykraczać poza granice lokalizacji,
g) na terenie UR dopuszcza się lokalizację innych usług, pod warunkiem, że uciążliwość ich nie będzie wykraczać poza granice działki,
h) na terenie UR dopuszcza się wydzielenie w budynku usługowym pomieszczenia mieszkalnego dla właściciela.
i) odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej,
j) na terenie KP od strony zabudowy mieszkaniowej zaleca się zastosować pas zieleni izolacyjnej,
k) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Reymonta".
3) C 26 UH - określony na załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszej uchwały obejmujący część działki nr 74/1 położonej w Sępólnie Krajeńskim o orientacyjnej powierzchni 0,30 ha o następujących zasadach zagospodarowania:
a) ustala się przeznaczenie terenu pod działalność usługowo-handlową,
b) wysokość zabudowy do II kondygnacji,
c) linie zabudowy jak na załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,
d) od strony terenów kolejowych w maksymalnym stopniu zastosować zieleń izolacyjną,
e) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii kablowej niskiego napięcia.
§ 7. Uchwala się ustalenia ogólne obowiązujące na wszystkich obszarach zmian planu o którym mowa w §1:
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej,
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych linii kablowych elektroenergetycznych n.n.,
4) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy wstrzymać do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
6) w projektowanych obiektach należy przewidzieć ogrzewanie ekologiczne (elektryczne, olejowe lub gazowe).


Rozdział 3
Przepisy końcowe


§ 8. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą wprowadzić zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólno Krajeńskie uchwalonym uchwałą Nr 39/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993r. Nr 5, poz. 70 z późn.zm.) polegające na:
1) wprowadzeniu w tekście planu ogólnego symboli: A 39a MN, A 35a KP/UR, C 26 UH z wprowadzeniem dla wymienionych terenów zapisów:
a) A 39a MN - "Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obowiązują ustalenia uchwały Nr IV/55/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.",
b) A 35a KP/UR - "Teren piekarni oraz teren parkingu. Obowiązują ustalenia uchwały Nr IV/55/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.",
c) C 26 UH - "Teren działalności usługowo - handlowej. Obowiązują ustalenia uchwały Nr IV/55/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.".
2) wprowadzeniu na rysunkach planu ogólnego symboli: A 39a MN, A 35a KP/UR, C 26 UH zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały,
3) zmniejszeniu w tekście planu ogólnego obok symbolu:
a) A 39 RO powierzchni terenu o 0,30 ha,
b) A 35 RL powierzchni terenu o 0,40 ha,
c) O 35 KK powierzchni terenu o 0,30 ha.
§ 9. Uchwala się dla terenów objętych niniejszymi zmianami 20% jednorazową opłatę z tytułu wartości nieruchomości.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Krajeńskim.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 08:30:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1597