Uchwała Nr IV/54/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.

67

Uchwała Nr IV/54/98
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 1998 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Sienkiewicza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 z późn.zm.),


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Sienkiewicza zwany dalej planem.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Granica uchwalenia planu obejmuje tereny działek nr 486, nr 488, nr 517 i nr 485 położone w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Sienkiewicza.
§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy rzemieślniczej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 UR, 2 UR,
2) teren urządzeń elektroenergetycznych oznaczony na rysunku planu symbolem 6 EE,
3) tereny komunikacji przeznaczone na realizację celów publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami 3 KD, 4 KD, 5 KXX, 7 KX.
§ 4.1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania i uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,
3) oznaczenia nieprzekraczalnych w kierunku drogi linii zabudowy.
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


Rozdział 2
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu


§ 6.1. Wyznacza się tereny zabudowy rzemieślniczej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 UR, 2 UR.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) powierzchnię ekologicznie czynną na co najmniej 30% powierzchni działki, którą należy zagospodarować zielenią izolacyjną,
2) wysokość zabudowy do II kondygnacji,
3) linia zabudowy od strony ulicy Sienkiewicza (droga krajowa 03 KZt) w odległości min. 30,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni (linia zabudowy jak na rysunku planu).
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 należy:
1) funkcję usług rzemieślniczych każdorazowo uzgadniać z organami do spraw ochrony środowiska,
2) strefę uciążliwości ograniczyć do granic terenu działki,
3) przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych w ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania danego rodzaju działalności rzemieślniczej.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania w pasie 10,0 m wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznej SN (po 5,0 m po obu stronach linii), na którym zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych. Obszar ten może ulec zniesieniu po likwidacji linii.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) lokalizację innych usług w tym również usług handlu z zachowaniem warunków określonych w § 6 i § 9 niniejszej uchwały,
2) możliwość wydzielenia w budynkach usługowych pomieszczeń mieszkalnych dla właściciela lub lokalizację budynku mieszkalnego połączonego z budynkiem rzemieślniczym lub usługowym.
§ 7. Wyznacza się teren urządzeń elektroenergetycznych oznaczony na rysunku planu symbolem 6 EE.
§ 8. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 3 KD - ulica dojazdowa o następujących parametrach:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,
b) jezdnia szerokości 6,0 m,
c) chodniki obustronne szerokości 2,0 m,
2) 4 KD - pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej,
3) 5 KXX - ciąg pieszy o szerokości w liniach rozgraniczających 4,0 m,
4) 7 KX - ciąg pieszo - jezdny o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m.
§ 9. Uchwala się ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem o następującej treści:
1) zaopatrzenie w wodę projektowanych budynków z istniejącego w ciągu ulicy Sienkiewicza wodociągu miejskiego,
2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej,
3) zaopatrzenie w energię elektryczną liniami kablowymi niskiego napięcia wyprowadzonymi ze stacji transformatorowej "TOS", stację dostosować do zwiększonego poboru mocy, istniejącą linię napowietrzną średniego napięcia przebiegającą przez teren opracowania zaleca się wkomponować w projektowane zagospodarowanie terenu,
4) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy wstrzymać do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
6) w projektowanych obiektach zaleca się zastosować ogrzewanie ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe).


Rozdział 3
Przepisy końcowe


§ 10. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą wprowadzić zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólno Krajeńskie uchwalonym uchwałą Nr 39/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 70 z późn.zm.) polegające na:
1) wprowadzeniu na rysunku planu granic terenu oznaczonego symbolem B 18a UR zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) wprowadzeniu w tekście planu symbolu B 18a UR z następującym tekstem: "Teren zabudowy rzemieślniczej. Realizacja zabudowy w oparciu o uchwałę Nr IV/54/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.",
3) zmniejszeniu w tekście planu obok symbolu B 18 UR powierzchni terenu o 1,20 ha.
§ 11. Uchwala się dla terenów objętych niniejszym planem 20% jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Krajeńskim.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
______________________________________

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 08:28:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1935