Uchwała Nr 217/IV/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 maja 1997 r.

Uchwała Nr 217/IV/97
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 z dnia 28 maja 1997 r.

w sprawie /mian miejscowego plami ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie.
Na podstawie art.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /D/.U. Nr 89. po/415 z póżn.zm./

Rada  Miejska  uchwala,
co następuje:

S I. Uchwala się /mian} miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie uchwalonego uchwala. Nr 4O/YI/92 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z. dnia '0 grudnia 1992 r /[DZ.Urz.Woj.Bydp. z I(XM r. Nr 5. pnz.71 / późn.zm./ w zakresie określonym w dalszych przepisach uchwały oraz na rysunkach zmian planu, stanowiących załączniki nr 1-6.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 2. Przedmiotem ustaleń zmian planu są:
1) tereny  zabudowy  mieszkaniowej  oznaczone symbolem MN.
2) tereny    zabudowy     letniskowej     oznaczone  symbole. UTL.
 tereny    usług    rzemieślniczych    oznaczone symbolem UR.
4) tereny    inwestycji    publicznych    oznaczone symbolem kończącym się litera Y.
5) zasady obsługi komunikacyjnej.
6) zasady   obsługi   w   zakresie   infrastruktury technicznej

§ 3. I Integralna częścią uchwały rysunki zawierające odniesienia przestrzenne zmian planu

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunkach zmian planu są obowiązującymi ustaleniami:
a) granice obszaru zmian planu.
b) linie   rozgraniczające   tereny   o   różnym przeznaczeniu.
c) linie      zabudowy      /ściśle      określone, nieprzekraczalne/.
d) linie podziału wewnętrznego terenów.

3.  Zmiany, których zagospodarowania  wymagają dokładniejszych odniesień
przestrzennych przedstawiaj;) rysunki wykonane w skali I:M)O()

§ 4. 1. Uchwala ustanawia obowiązujące na
obszarze zmian planu przepisy gminne,
dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki

2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały maja zastosowanie przepisy ustaw szczególnych waz z aktami wykonawczymi

§ 5. Każda zmiana planu miejscowego w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym jest planem miejscowym obowiązującym na obszarze objętym zmiana.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§6 Ustalenia dotyczące wszystkich terenów objętych zmianami planu
1) obowiązuje    zakaz    podziału    gruntów     na innych zasadach niż określone w uchwale.
2) forma   budynków   powinna   nawiązywać   do architektury regionalnej,  przy   zastosowaniu tradycyjnych   materiałów   ich   zewnętrznego wykończenia   /bez   ograniczeń   w   zakresie konstrukcji/.
3) na terenach położonych poza zasięgiem komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, do czasu ich realizacji - dopuszcza się indywidualne ujęcia wody oraz urządzenia do gromadzenia ścieków z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów.
4) gromadzenie     odpadów     w      zamykany przenośnych pojemnikach a ich wywóz na
miejsce wskazane przez organ gminy.
5) zasilanie   w   energię   elektryczna    według ustaleń dotyczących poszczególnych terenów.
6) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z zachowaniem wymogów obrony cywilnej.
7) do ogrzewania budynków należy stosować paliwa stale o niskiej zawartości siarki: zalecany ni źródłem energii cieplnej ¦o energia elektryczna, gaz lub olej opałowy.
8) w przypadku odkrycia obiektów
archeologicznych w trakcie prac ziemnych,
należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


§ 7. Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów oznaczonych symbolami według miejscowości:

Dziechowo
I) 5.37 MN/UTL - określony na załączniku nr 1 i 2, powierzchnia około 1,77 ha (działka nr 126).
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy letniskowej, dla którego ustala się następujące warunki:
a) granice terenu.  podział  wewnętrzny na działki oraz zasady zabudowy i obsługi
komunikacyjnej według ustaleń rysunku - załącznik nr 2.
b) w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej oraz    letniskowej    obowiązuje    zasada
umieszczania    w   jednej    bryle    /pod wspólnym dachem/ również pomieszczeń
gospodarczych   związanych   z   funkcją terenu.
c) powierzchnia     zabudowana     budynku mieszkalnego do 220  m2,  a  budynku
letniskowego do 150 m2.
d) budynki parterowe z wysokimi dachami i poddaszem        użytkowym.        poziomy
parterów  wyniesione   ponad   otaczający teren nie więcej  niż  1,0 ni. wysokość
budynków mieszkalnych do  10,0 m, a letniskowych do 9.0 m /licząc od najniżej
położonego narożnika do kalenic}/, dachy dwu lub czterospadowe o nachyleniu 27 -
45° i pokryciu dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
c) powierzchnia ekologicznie czynna działki zabudowy mieszkaniowej /którą należy zagospodarować zielenią/ powinna stanowić co najmniej 50%. a letniskowej co najmniej 60%,
f) w celu zasilania w energię elektryczną należy przystosować obwód 1 ze stacji Dziechowo I" do zwiększonego obciążenia oraz wyprowadzić nowy obwód w kierunku budynków jednorodzinnych i wybudować przyłącza.

Lutówko
 2) 3.25 UTL/MN - określony na załączniku 3 i 4. powierzchnia około 0.64 ha (działki nr nr
145/5. 145/6).
Teren        zabudowy        letniskowej        i jednorodzinnej,   dla   którego   ustala   się
następujące warunki:
a) granice terenu, podział wewnętrzny na działki oraz zasady zabudowy według ustaleń rysunku - załącznik nr 4,
b) istniejący budynek mieszkalny na działce nr 145/5 przy drodze wojewódzkiej - do
zachowania;        możliwość        budowy parterowego budynku gospodarczego o
powierzchni  zabudowanej do  35,0  m2 /dobudowanego       lub       powiązanego
łącznikiem/ zharmonizowanego z bryłą budynku mieszkalnego,
c) likwidacja      przewidzianego      planem odcinek  drogi  dojazdowej  /skrótu/  na
obszarze objętym zmianą z uwagi  na spadek terenu przekraczając)' 17%,
d) obsługa        komunikacyjna        działek letniskowych     z     istniejących     dróg
dojazdowych skorygowanych liniach rozgraniczających/,
e) w kształtowaniu zabudowy letniskowej obowiązuje zasada umieszczania w jednej
bryle /pod wspólnym dachem/   również pomieszczeń gospodarczych związanych z
funkcją terenu, a powierzchnia zabudowana budynku letniskowego do 150 m2,
g) budynki parterowe z wysokimi dachami i poddaszem użytkowym. poziomy parterów wyniesione ponad otaczający teren nie więcej niż 1,0 m, wysokość budynków do 9,0 m /licząc od najniżej położonego narożnika do kalenicy/, dachy dwu lub czterospadowe o nachyleniu 27 -45° i pokryciu dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
h) powierzchnia ekologicznie czynna którą należy przeznaczyć pod zieleń, powinna stanowić co najmniej 60% powierzchni działki.
i)   należy zachować istniejącą zieleń leśną,
j) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącej stacji "Lutówko 1" wyprowadzić obwód kablowy i wybudować przyłącza.

Świdwie
8.14 UR     -     określony    na załączniku 5, powierzchnia około  0,24   ha   (działka   nr 74/2).
Teren  usług  rzemieślniczych,  dla  którego ustala się następujące warunki:
a) obowiązuje zakaz bezpośredniego wjazdu na drogę krajową regionalną 2 KK-R nr
241    Wągrowiec   -   Nakło   -   Sępolno Krajeńskie; wjazd na teren z istniejącej
drogi     dojazdowej     przylegającej     do południowej granicy działki.
b) obiekty kubaturowe należy usytuować w odległości   co   najmniej   32.0   m   od
zewnętrznej    krawędzi    jezdni     drogi krajowej  wymagane oddalenie od przebiegającego przez teren kabla telekomunikacyjnego.
c) uciążliwość    działalności    usługowo produkcyjnej    nic    może    przekraczać
granic własności terenu, a w procesach technologiczny cli obowiązuje
zastosowanie     środków      technicznych skutecznie chroniących środowisko przed
zanieczyszczeniem,
d) łączna        powierzchnia        zabudowana budynków- do 35% powierzchni działki
c) budynki warsztatowo - produkcyjne i pomocnicze - parterowe z ewentualnym poddaszem użytkowym, wysokość do 9.0 m. pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; nie wyklucza się dachów płaskich pod warunkiem zastosowania na całym obwodzie stromych daszków osłaniających.
f) w    zagospodarowaniu    działki    należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsc dla
czasowego postoju samochodów,
g) powierzchnia       ekologicznie       czynna powinna   stanowić   co   najmniej   30%
powierzchni działki. Wymaga zagospodarowania    zielenią    o    funkcji
izolacyjnej            ze            szczególnym uwzględnieniem    pasa    terenu    wzdłuż
ogrodzenia.
h) w celu zasilania w energię elektryczną, należy w stacji transformatorowej "Chmielniki I" wymienić transformator i przystosować obwód stacji do zwiększonego obciążenia.

Wiśniewa
l 13.22 MN -    określony    na   załączniku   6. powierzchnia około 0.07 ha (część działki nr
10/1).
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,    dla    którego    ustala    się
następujące warunki:
a) szerokość frontu działki - 20.0 m.
b) zachowanie istniejącej linii zabudowy,
c) budynek  mieszkalny wolno stojący lub usytuowany przy granicy i zblokowany' z
istniejącym budynkiem sąsiada na działce nr     10/2.    o    gabarytach     i     formie
dostosowanych do sąsiedniego budynku.
d) budynek     gospodarczy     parterowy    o powierzchni  zabudowanej  do  30,0  nr,
wysokości do 5.0 ni przy dachu wysokim i 4.0 m przy dachu płaskim.
e) powierzchnia       ekologicznie      czynna powinna   stanowić   co   najmniej   40%
działki.
f) zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej "Wiśniewa 1" /istniejący obwód napowietrzny przedłużyć yv kierunku projektowanej zabudowy i przy stosować do zwiększonego obciążenia/.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 8. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy- ich sprzedaży na 20%.

§ 9. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą należy yv tekście i rysunku planu wymienionego w § 1 wprowadzić następujące zmiany porządkowe:
1) w rozdziale II tekstu planu:
a) zmienić powierzchnię terenu symbol 5.23. ZD na 5,23 ha, terenu 3.3 UTL na 0,61 ha,
3.23 UTL na 0.24 ha,
b) dla   terenu   symbol   3.23    UTL   skreślić dotychczasowy    tekst    i    wpisać    nowy    w
brzmieniu:    .Teren    istniejącej    zabudowy letniskowej i jednorodzinnej",
c) dopisać    nowe    symbole    terenów:    5.37 MN/UTL, 3.25 UTL. 8.14 UR oraz  13.22
MN   i   opatrzyć   informacją:   "Obowiązują ustalenia    uchwały    Nr    2l7/IV/97    Rady
Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 28
maja 1997 r".
2) w rysunku planu wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikami do uchwały nr I. 3. 5 i 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępolnie Krajeńskim.

§   11.   Uchwala   podlega  ogłoszeniu  w
Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego i obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Spychała


metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (13 kwietnia 2005, 11:15:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1737