zakres


 

 Zakres  działania

 

 

1) Podstawowym zadaniem Zakładu jest obsługa szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów, szkół, przedszkoli
i świetlicy terapeutycznej – zwanych w dalszej treści statutu „placówkami”. Zakład ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe funkcjonowanie.

 


2) Do zadań Zakładu należy obsługa ekonomiczno-administracyjna i finansowo-księgowa samorządowych placówek a w szczególności:

1) Wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania
i wychowania.
2) Zapewnienie warunków działania placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych  warunków nauczania, wychowania i opieki.
3) Współpraca z dyrektorami placówek w zakresie obsługi  administracyjno-gospodarczej, zaopatrzenia i wykonania remontów   placówek (z wyłączeniem inwestycji oświatowych).
4) Obsługa kadrowa pracowników Zakładu i dyrektorów placówek oraz finansowo-księgowa placówek.
5) Gospodarowanie funduszem płac i limitami zatrudnienia.
6) Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
w zakresie realizacji zadań.
7) Opracowywanie okresowych oraz rocznych analiz z wykonania budżetu oświaty oraz dokonywanie bieżącej oceny realizacji zadań i wydatków.
8) Opracowanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty.
9) Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej
i organizacyjnej przez dyrektorów placówek.
10) Organizowanie dowozu uczniów do placówek
i zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie dowozu.
11) Przygotowanie dzieci sześcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole. 

 


3) W porozumieniu z Kuratorem Oświaty Zakład przygotowuje:

1) Propozycje obwodów placówek i ich lokalizacje.
2) Projekty  przekształcania i zamykania placówek.
3) Opinie do arkuszy organizacyjnych  placówek.
4) Wnioski o wprowadzenie dodatkowych przedmiotów nauczania i języków obcych.
5) Wnioski o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla pracowników
oświaty.
6) Wnioski w sprawach oceny pracy dyrektorów.

 

4) W zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zakład:

1) Wdraża w życie przy współudziale  dyrektorów placówek zarządzenia,
instrukcje i wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań placówek.
2) Wspiera zadania zmierzające do podnoszenia poziomu nauczania i wychowania w placówkach.
3) Współdziała z placówkami na rzecz:
a)  dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
b)  podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców,
c)  doskonalenia pracy placówek w środowisku,
d)  integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
e)  organizacji czasu wolnego uczniów,
f)  koordynacji i inicjowania różnych form wypoczynku uczniów,
g) dożywiania dzieci,
h) przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu, patologii i demoralizacji uczniów.
4) Współdziała ze służbą zdrowia w zakresie promocji zdrowia dzieci i ich opieki zdrowotnej.
5) Współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz organizacjami pozarządowymi.

 


5) Zakład obejmuje swym zasięgiem działania następujące placówki:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Kraj. ul.Wojska Polskiego 36
2) Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Kraj. ul.Szkolna 1
3) Zespół Szkół w Lutowie
4) Zespół Szkół w Wałdowie
5) Szkoła Podstawowa w Zalesiu
6) Szkoła Podstawowa w Zbożu
7) Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
8) Gminne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w  Sępólnie Kraj. ul. Nowy Rynek 5
9) Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Kraj. ul. Bajkowa 1
10) Świetlica Terapeutyczna w Sępólnie Kraj. ul. Baczyńskiego 2

 

 

metryczka


Wytworzył: Maria Chmielewska (25 czerwca 2001)
Opublikował: Maria Chmielewska (25 czerwca 2003, 11:24:35)

Ostatnia zmiana: Maria Chmielewska (29 czerwca 2003, 21:19:43)
Zmieniono: 2003-06-29

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7042