Uchwała

 

Uchwała Nr XIII/151/99
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 21 października 1999r.


 
w sprawie utworzenia Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim i nadania mu statutu.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) i art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.).

   Rada Miejska
     uchwala, co następuje:

§ 1 

   Tworzy z dniem 1 stycznia 2000 r. jednostkę budżetową - Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim zwany w dalszej treści uchwały "Zakładem".

 § 2

   Cel i zadania Zakładu, jego gospodarkę finansową, strukturę organizacyjną oraz zakres działania określa Statut tej jednostki organizacyjnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 3

   Zadania i funkcje a także etaty, mienie, środki finansowe oraz pozostałe agendy dotychczasowego likwidowanego Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, w zakresie   dotyczącym oświaty, podlegają przekazaniu do Zakładu.

§ 4

   Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miejskiemu.

§ 5

   Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

§ 6

   Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                Edward Stachowicz    

metryczka


Wytworzył: Maria Chmielewska (25 czerwca 2003)
Opublikował: Maria Chmielewska (25 czerwca 2003, 18:09:04)

Ostatnia zmiana: Maria Chmielewska (29 czerwca 2003, 21:12:24)
Zmieniono: 2003-06-29

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7013