Uchwała Nr XXXII/316/2001r. z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej od zobowiązań podatkowych

 

 

UCHWAŁA Nr XXXII/316/2001r.

 

 

Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim

Z dnia 25 kwietnia 2001 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej od zobowiązań podatkowych

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 1996 roku, Nr 13, poz.74 z późn. zm./ oraz art.57 ust.7, w zw. z art.56 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 z późn. zm./

 

 

 

                                                                           Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

 

 

§1

 

 

            Wprowadza opłatę prolongacyjną w wysokości 50% ustawowej stawki odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód Gminy Sępólno Krajeńskie.

 

 

§2

 

 

            Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miejskiemu.

 

 

§3

 

 

            Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

 

 

§4

 

 

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                       Edward Stachowicz

 

                                                                     

 

 

           Uzasadnienie

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 1996 roku, Nr 13, poz.74 z późn. zm./  do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

            Na podstawie art.57 § 7, w zw. z art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Rada Gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną  w wysokości nie większej  niż 50% stawki odsetek za zwłokę ogłoszonej w drodze obwieszczenia przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód gminy.

 

            Powyższe przepisy uzasadniają podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem.

 

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                       Edward Stachowicz

 

 

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (27 czerwca 2003)
Opublikował: Ewa Marzec (27 czerwca 2003, 09:39:44)

Ostatnia zmiana: Administrator (19 maja 2006, 12:26:13)
Zmieniono: link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5798