Uchwała Nr II/13/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej opłatę prolongacyjną od zobowiązań podatkowych.

 

 

UCHWAŁA  NR II/ 13/ 2002r.

 

 

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 listopada 2002roku

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej opłatę prolongacyjną od zobowiązań podatkowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 57§7, w zw. z art. 56§3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. Nr XXXII/316/01 z dnia 25 kwietnia 2001 w §1 po wyrazach „ odroczenia terminu płatności podatków” dodaje się wyrazy „ oraz zaległości podatkowych”.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

 

 

                                                                                      § 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2003r.

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   

                                                                                                      Edward Stachowicz    

           

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

do uchwały Nr II/ 13/ 2002

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 listopada 2002r.

 

 

 

Na podstawie art. 57§7 ( w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003r.) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną w wysokości nie większej niż 50% stawki odsetek za zwłokę z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. Dodano słowa:„ oraz zaległości podatkowych.” Jest to wynik zmian wprowadzonych w art. 48§1 powołanej ustawy, który daje podstawę odraczania zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. 

 

Powyższe przepisy uzasadniają podjęcie uchwały zgodnie z proponowanym projektem.

 

 

 

 

 

 

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   

                                                                                                       Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (27 czerwca 2003)
Opublikował: Ewa Marzec (27 czerwca 2003, 09:54:26)

Ostatnia zmiana: Administrator (19 maja 2006, 12:26:27)
Zmieniono: link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5716