Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy farmy fotowoltaicznej w Zbożu

Sępólno Kraj. 2023-02-16
 
 
                                                       OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia strony postepowania
o wydaniu w dniu 16-02-2023r. znak IRG.6220.2.2023 postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 5/6 położonej w obrębie Zboże gmina Sępólno Krajeńskie”. Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie  pokój 7B po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 52 389 42 53.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie  7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
  Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
Otrzymują:
1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
2.      Tablica ogłoszeń sołectwa Zboże
3.      www.bip.gmina-sepolno.pl
4.      www.ekoportal.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (16 lutego 2023)
Opublikował: Barabach Małgorzata (16 lutego 2023, 10:42:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163