zawiadomienie o podjętych uchwałach w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Sępólno Krajeńskie, 2022-07-14
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
           
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim:
1)      uchwały Nr XXIV/219/2020 z dnia 30 września 2020 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Koronowską a Sienkiewicza w Sępólnie Krajeńskim oraz w Niechorzu gmina Sępólno Krajeńskie;
2)      uchwały Nr XXIII/320/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr ewid. 168/14 zlokalizowanego przy ulicy Leśnej w Sępólnie Krajeńskim;
3)      uchwały Nr XLI/398/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są wybrane tereny położone w miejscowościach Sępólno Krajeńskie i Niechorz.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (e-mail: sekretariat@gmina-sepolno.pl) w terminie do dnia 10 sierpnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 
 
 Z-ca Burmistrza 
Marek Zieńko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 lipca 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 lipca 2022, 12:01:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 311