postanowienie o konieczności sporządzenia ooś

Sępólno Kraj. 2022-02-08
 
                                                       OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia strony postepowania
o wydaniu w dniu 08-02-2022r.. znak Irg. 6220.32.2021.2022 postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 340/35, 340/36, 340/37, 340/38, 340/39, 340/40, 340/41, 340/42, 340/43, 340/44, 340/45, 340/46, 340/47, 340/48, 340/49, 340/50 wraz z wytyczeniem dróg dojazdowych do nowych działek w obrębie działki o nr ewid. 340/51 położonej w miejscowości Lutówko, gmina Sępólno Krajeńskie” Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie  pokój 7B po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 52 389 42 53.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie  7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 
Wywieszono:
tablica ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim,
www.ekoportla.gov.pl,
www.bip.gmina-sepolno.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (8 lutego 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (8 lutego 2022, 08:36:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392