Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Leśnej w Sępólnie Krajeńskim

Sępólno Krajeńskie, dnia 11 października 2021 r.
OBWIESZCZENIE
 


BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO


 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko
 
          Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 274 ze zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XXXIII/319/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.    zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Leśnej w Sępólnie Krajeńskim 
 
w dniach od 20 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt)
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7C, w godzinach 10°°- 13°°. 
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w dokumentami po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel. 52 389 42 53 i 885 502 836 lub na stronie: www.bip.gmina-sepolno.pl.
 
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 8 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pokój
nr 7C o godzinie 11°°, z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego, w związku z sytuacją epidemiczną, odpowiedniego na dzień przeprowadzenia dyskusji.
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 grudnia 2021 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl w zakładce: planowanie przestrzenne. Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
 
            Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim pokój nr 7C, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel. 52 389 42 32 i 885 502 836, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r.) informuję, że:
1)    administratorem danych osobowych dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Sępólno Krajeńskie, reprezentowana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego;
2)    kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim możliwy jest pod numerem telefonu: 52 389 42 32 lub adresem e-mail: iodo@gmina-sepolno.pl;
3)    dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktu planistycznego oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

                                Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
                                     mgr inż Marek Zieńko

metryczka


Wytworzył: M. Barabach (11 października 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (11 października 2021, 09:14:39)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (11 października 2021, 09:24:36)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1139