zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6733.1.2018.2021

Znak: Irg.6733.6.12018.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 czerwca 2021 r. 
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 29 czerwca 2021 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję własną Nr Irg.6733.6.2018 z dnia 29 maja 2018 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie domu dziennego pobytu dla osób starszych na działce ewid. nr 56/1 i części działki ewid. nr 2/3 obręb nr 0004 w Sępólnie Krajeńskim wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ten sposób, że:
·         w nazwie określającej rodzaj inwestycji zapis „lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie domu dziennego pobytu dla osób starszych na działce ewid. nr 56/1 i części działki ewid. nr 2/3 obręb nr 0004 w Sępólnie Krajeńskim wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” zastępuje się zapisem „lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego
na działce ewid. nr 56/1 i części działki ewid. nr 2/3 obręb nr 0004 w Sępólnie Krajeńskim wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”;
·         na str. 1 w ust. 1 pkt 1 lit b tiret czwarte zapis „dach jednospadowy, dwuspadowy lub czterospadowy
o nachyleniu połaci do 45o” zastępuje się zapisem „dach płaski[1], jednospadowy, dwuspadowy lub czterospadowy o nachyleniu połaci do 45o”.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
  Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
 


[1] Zgodnie z p.3.3.2.1.PN-89/B-10425 dach płaski ma połacie o kącie nachylenia nie większym niż 12°, a dach stromy ponad 12°.


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (29 czerwca 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (29 czerwca 2021, 14:13:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 397