I sesja Rady Miejskiej | II sesja Rady Miejskiej | III sesja Rady Miejskiej
IV sesja Rady Miejskiej | V sesja Rady Miejskiej | VI sesja Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej | VIII sesja Rady Miejskiej | IX sesja Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej | XI sesja Rady Miejskiej | XII sesja Rady Miejskiej
XIII sesja Rady Miejskiej | XIV sesja Rady Miejskiej | XV sesja Rady Miejskiej
XVI sesja Rady Miejskiej | XVII sesja Rady Miejskiej | XVIII sesja Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej | XX sesja Rady Miejskiej | XXI sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXIII sesja Rady Miejskiej | XXIV sesja Rady Miejskiej
XXV sesja Rady Miejskiej | XXVI sesja Rady Miejskiej | XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej | XXIX sesja Rady Miejskiej
XXX sesja Rady Miejskiej | XXXI sesja Rady Miejskiej | XXXII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej | XXXIV sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XXXV sesja Rady Miejskiej | XXXVI sesja Rady Miejskiej
XXXVII sesja Rady Miejskiej | XXXVIII sesja Rady Miejskiej
XXXIX sesja Rady Miejskiej | XL sesja Rady Miejskiej | XLI sesja Rady Miejskiej
XLII sesja Rady Miejskiej | XLIII sesja Rady Miejskiej
XLIV sesja Rady Miejskiej | XLV sesja Rady Miejskiej | XLVI sesja Rady Miejskiej - uroczysta
XLVII sesja Rady Miejskiej | XLVIII sesja Rady Miejskiej
XLIX sesja Rady Miejskiej | L sesja Rady Miejskiej - nadzwyczajna
LI sesja Rady Miejskiej | LII sesja Rady Miejskiej | LIII sesja Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej | LV sesja Rady Miejskiej

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

                
ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.15 zzx ust.1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. poz. 374 z późn.zm.)

zawiadamiam, że zwołuję  w trybie zdalnym

XIX sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na dzień  29 kwietnia 2020 r.
Początek obrad o godzinie 10:00.
   
Tematem sesji będzie:
1.     Problematyka zabezpieczenia potrzeb sportowo – rekreacyjnych mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie, w tym przygotowanie do sezonu turystycznego.
Działalność w tym zakresie m. in.:
a) Centrum Sportu i  Rekreacji,
b) MLKS Krajna,
c) TKKF,
d) LZS.

2.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok, w tym:
a)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019;

b)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019;

c)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie za rok 2019.

3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji  
          społecznej za rok 2019.

4. Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.    

           
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie

http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143  pobierz

oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie

https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023  pobierz
                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski”       1a Porządek obrad XIX sesji RM.pdf (728kB) pdf

7a Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim (1).pdf (8216kB) pdf

7a Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim (2).pdf (7216kB) pdf

7b MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim (1).pdf (6883kB) pdf

7b MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim (2).pdf (6002kB) pdf

7c Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.pdf (814kB) pdf

7d Inf. Gminnego Zrzeszenia LZS w Sępólnie Krajeńskim.pdf (717kB) pdf

8abc Sprawozdanie z działalności OPS w Sępólnie Krajeńskim 1-28str..pdf (13058kB) pdf

8abc Sprawozdanie z działalności OPS w Sępólnie Krajeńskim 29-56str..pdf (12323kB) pdf

9 Ocena zasobów pomocy społecznej (1).pdf (4528kB) pdf

9 Ocena zasobów pomocy społecznej (2).pdf (4765kB) pdf

9 Ocena zasobów pomocy społecznej (3).pdf (5393kB) pdf

9 Ocena zasobów pomocy społecznej (4).pdf (3753kB) pdf

10a UchXIX...2020 zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Kraj..pdf (6253kB) pdf

10b UchXIX...2020 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Kraj. na 2020 rok.pdf (9286kB) pdf

10c UchXIX...2020 w spr. udzielenia dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.pdf (573kB) pdf

10d UchXIX...2020 w spr. udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (570kB) pdf

10e UchXIX...2020 w spr. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf (2483kB) pdf

10f UchXIX...2020 zmieniająca uchwałę w spr. utworzenia Żłobka w CMDiR w Sępólnie Kraj. i ustalenia jego statutu.pdf (1324kB) pdf

10g UchXIX...2020 zmieniająca uchwałę w spr. utworzenia Klubu Dziecięcego w CMDiR w Sępólnie Kraj. i ustalenia jego statutu.pdf (1367kB) pdf

10h UchXIX...2020 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żlobku i kl.dziecięcym w G. Sępólno Kraj. oraz. .....pdf (893kB) pdf

10i UchXIX...2020 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna ....pdf (794kB) pdf

10j UchXIX...2020 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od KOWR o.Bydg. nieruchomości gruntowej.pdf (557kB) pdf

10k UchXIX...2020 w spr.przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ...... na rok 2020.pdf (1927kB) pdf

10l UchXIX...2020 w spr. określenia wykazu kapielisk na terenie G. Sępólno Kraj. oraz określenia sez. kąpiel. w r.2020.pdf (902kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (21 kwietnia 2020)
Opublikował: Mirena Frosina (22 kwietnia 2020, 13:17:45)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (22 kwietnia 2020, 13:50:05)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1619