Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg.6220.28.2019.2020

Sępólno Krajeński, dnia 7 kwietnia 2020r. 
Irg.6220.28.2019.2020
  
ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 t. j.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 w dniu 7 kwietnia 2020r. została wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcji styropianu z infrastrukturą techniczną, biurowo-administracyjno-socjalną, sanitarną, energetyczną i komunikacyjną na działkach ewid. nr 28/21, 28/20 obręb ewid. nr 2 Sępólno Kraj. przy ul. Zakładowej na terenie Sępoleńskiego Parku Przemysłowego” 
 
Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Sołectwo Sikorz i Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w     piśmie znak: N.NZ.401.1.2020 z dnia 16-01-2020r.
 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w piśmie znak: WOO.4240.998.2019.OD.4 z dnia 06-03-2020r.
 - Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” opinia znak: GD.ZZŚ.1.435.7.2020.SJ z dnia 03-03-2020r. (wpł. 09-03-2020r.)
można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 283).
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (7 kwietnia 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (7 kwietnia 2020, 09:28:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 638