2019

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2019

Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok. pobierz Uch Nr XV 132 2019.pdf (11786kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne pobierz Uch Nr XV 144 2019.pdf (176kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej [...]

Uchwała Nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów [...]

Uchwała Nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sępólno Krajeńskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych [...]

Uchwała Nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sępólno Krajeńskie, w roku szkolnym 2019/20 pobierz Uch Nr XV 139 2019.pdf (116kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XV/138/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i [...]

Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr XV 136 2019.pdf (122kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów pobierz uch Nr XV 134 2019.pdf (110kB) Uchwał wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz Uch Nr XV 133 2019.pdf (4210kB) Data wejścia w życie: 30 grudnia 2019 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno [...]

Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 pobierz Uch Nr XIV 129 2019.pdf (276kB) Uchwała podlega ogłoszeniu [...]

Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” pobierz Uch Nr XIV 128 2019.pdf (54kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr XIV 127 2019.pdf (92kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr XIV 126 2019.pdf (69kB) Uchwała [...]

Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie pobierz Uch Nr XIV 125 2019.pdf [...]

Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi [...]

Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe [...]

Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty pobierz Uch Nr XIV 119 2019.pdf (632kB) Data wejścia w życie: 1 [...]

Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis pobierz Uch Nr XIV 118 2019.pdf (543kB) Data wejścia w życie: 18 grudnia 2019 r.Obowiązuje do 30 czerwca 2021r.Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobierz Uch Nr XIV 117 2019.pdf (525kB) Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok [...]

Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz Uch Nr XIV 116 2019.pdf (5365kB) Data wejścia w życie: 27 listopada 2019 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Krajeńskim pobierz Uch Nr XIII 113 2019.pdf (1160kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019r.

w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobierz Uch Nr XIII 111 2019.pdf [...]

Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i [...]

Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za [...]

Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr XIII 108 2019.pdf (596kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz Uch Nr XIII 102 2019 cz.1.pdf (3567kB) pobierz Uch Nr XIII 102 2019 cz.2.pdf (3438kB) Uchwała [...]

Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr XII 98 2019.pdf (609kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek pobierz Uch Nr XII 97 2019.pdf (812kB) Data wejścia w życie: 16 października 2019 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej pobierz Uch Nr XII 96 2019.pdf (65kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej [...]

Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr XII 95 2019.pdf [...]

Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie pobierz Uch Nr XII 94 2019.pdf [...]

Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz Uch Nr XII 93 2019.pdf (4381kB) Data wejścia w życie: 25 września 2019 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego pobierz Uch Nr XI 88 2019.pdf (1131kB) Data wejścia w życie: 18 września 2019 r. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, pobierz Uch Nr XI 84 2019.pdf (8425kB) Data wejścia w życie: 28 sierpnia 2019 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr IX 81 2019.pdf (954kB) Data wejścia w życie: 17 lipca 2019 r. Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku pobierz Uch Nr IX 79 [...]

Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych pobierz Uch Nr IX 76 2019.pdf (788kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Data wejścia w [...]

Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz Uch Nr IX 67 2019.pdf (8567kB) Data wejścia w życie: 26 czerwca 2019 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz Uch Nr VIII 66 2019.pdf (7806kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr VII 61 2019.pdf [...]

Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2019 pobierz Uch Nr VII 60 2019.pdf (878kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz Uch Nr VII 59 2019.pdf (6646kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim pobierz Uch Nr VI 56 2019.pdf (688kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia [...]

Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 pobierz Uch Nr VI 55 2019.pdf (1542kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w [...]

Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz Uch Nr VI 51 2019.pdf (8708kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych – Sołectw Lutowo i Lutówko w Gminie Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr V 48 2019.pdf (1135kB) Uchwała podlega [...]

Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych pobierz Uch Nr V 44 2019.pdf (1991kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data [...]

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz Uch Nr V 42 2019.pdf (5769kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz Uch Nr IV 29 2019.pdf (994kB) Uchwała  podlega [...]

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie zabudowanych na cele mieszkaniowe [...]

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz Uch Nr IV 27 2019.pdf (2599kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

metryczka