obwieszczenie budowa farmy fotowoltaicznej 256/9 Niechorz

Sępólno Krajeńskie, dnia 2019-08-23 
Irg.6220.19.2019
OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405),  
 
zawiadamiam strony postępowania
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14 sierpnia 2019r. Firmy PVE 7 Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 256/9 położona w obrębie geodezyjnym nr 0008Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie”.

Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
Zgodnie z art. 10 § ustawy Kpa, strony postepowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój 7B w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00.
 
   Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, na tablicy ogłoszeń sołectwa: Niechorz a także na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie, na stronie internetowej www.ekoporta.gov.pl
 
Z up. Burmistrza 
mgr inż Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 sierpnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 sierpnia 2019, 10:25:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428