zawiadomienie o wydanej decyzji irg. 6730.16.2019

Znak: Irg.6733.16.2019
 
 
OBWIESZCZENIE 
  
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego 
z dnia 28 października 2019r.  
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 28 października 2019. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o numerach ewid.: 878, 879/4, 883, 884/8 i 886, położonych w obrębie geodezyjnym nr 0003 w Sępólnie Krajeńskim na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w imieniu której wystąpił na mocy udzielonego pełnomocnictwa P. Krzysztof Seweryn,
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  
   Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkeiwicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Samorząd mieszkańców Osiedla nr 1


 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 października 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (28 października 2019, 14:12:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604