Zawiadomienie o wydanej decyzji celu publ. Irg. 6733.5.2019

Znak: Irg.6733.5.2019
 
 
OBWIESZCZENIE 
  
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego 
z dnia 20 marca 2019r.  

 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 z póżn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 20 marca 2019. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działkach ewid.
nr nr 118/61, 118/62 i 212, położonych w obrębie geodezyjnym nr 0008 Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie, dla zasilania działek nr nr 118/10, 118/11, 118/14, 118/32, 118/36, 118/46, 118/47 i 118/56, położonych w miejscowości Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie
, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddziału Dystrybucji Nakło z siedzibą  przy ul. Nowa 41a, w imieniu której wystąpił na mocy udzielonego pełnomocnictwa P. Rafał Janik
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
   Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Niechorz 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….        Zdjęto w dniu …………………………….
Podpis ………………………………………………..         Podpis ………..……………………

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 marca 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 marca 2019, 13:18:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598