Zawiadomienie o wydanych postanowieniach przebudowa drogi Niechorz - Komieowek


Sępólno Krajeńskie, dnia 06-12-2016r.
 
Irg.6220.4.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania, iż
 
1.    w toku prowadzonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 020412C Niechorz-Komierówek, gmina Sępólno Krajeńskie” wszczętego na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie,  
1)      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim pismem znak : N.NZ.401.27.2016 z dnia 14-10-2016r. stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2)      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak:
WOO.4240.851.2016.JO1.2 z dnia 23-11-2016r. (wpł. 28-11-2016r.)  stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględniając środowiskowe uwarunkowania wynikające z realizacji w/w przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę opinię powyższych organów, dnia 06-12-2016r. wydał postanowienie znak Irg.6220.4.2016, w którym stwierdził  brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
           
   Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Sołectwo Niechorz i Komierówek, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl. oraz na www.ekoportal.gov.pl.
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wywieszono na tablicy
Ogłoszeń w dniu……………….….

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (8 grudnia 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (8 grudnia 2016, 12:37:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401