„Zwiększenie możliwości przetwórczych poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego mączki rybnej położonego w Iłowie na działce o nr ewid. 14/7, obręb ewidencyjny Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie”


Irg.6220.10.2016
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających
 
Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Nr 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r poz. 353)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
o wszczęciu dnia 17 czerwca 2016 r. na wniosek ALMOR Alina Lacka z siedzibą w miejscowości Iłowo 53, 89-400 Sępólno Krajeńskie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie możliwości przetwórczych poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego mączki rybnej położonego w Iłowie na działce o nr  ewid. 14/7, obręb ewidencyjny Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie”            Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w pobliżu planowanej inwestycji.Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwrócił się w dniu 17 czerwca 2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.Dokumentacja sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej) dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (ul. Tadeusz Kościuszki 11, pokój nr 7B w godzinach pracy urzędu) na każdym etapie toczącego się postępowania.Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Iłowo oraz Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, na stronie internetowej www.ekoporta.gov.pl
 
Z up. Burmistrza
mgr inż Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (20 czerwca 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (20 czerwca 2016, 12:46:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661