Obwieszczenie o wydanej decyzji


 
 
 
Znak: Irg.6733.1.2015
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 6 marca 2015 r. 
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 6 marca 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowie szamba wraz z przebudową i wymianą pokrycia dachowego na budynku gospodarczym na działkach ewid. nr 141/4 i nr 141/5 obręb Zalesie gm. Sępólno Krajeńskie, na wniosek:
 
Gminy Sępólno Krajeńskie
z siedzibą ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894253) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (9 marca 2015)
Opublikował: Barabach Małgorzata (9 marca 2015, 10:45:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748