Obwieszczenie o wszczęciu postepowania IRG.6733.5.20223 przebudowa wieży kratowej i budowa kontenera technicznego

 Sępólno Krajeńskie 2023-03-15
 
IRG.6733.5.2023
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
                        Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)
zawiadamia się
 
                     że w dniu  15 marca 2023 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Przebudowie istniejącej wieży kratowej oraz budowie kontenera technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną linia zasilającą, przyłączem telekomunikacyjnym, mostem kablowym) w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa wież telekomunikacyjnych i infrastruktury pomocniczej dla systemu radiowej łączności specjalnej dla energetyki”  na działce o nr ewid. 126 położonej w obrębie 0005 Sępólno Krajeńskie”.
                     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju GospodarczegoNiniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń SM Osiedla nr 1
 
Wywieszono w dniu …………………………….   Zdjęto w dniu …………………………….
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 marca 2023)
Opublikował: Barabach Małgorzata (28 marca 2023, 08:40:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142