O B W I E S Z C Z E N I E o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Program Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2026 z perspektywą na lata 2027-2023”

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2023 roku
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Program Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2026 z perspektywą na lata 2027-2023”
Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r poz. 1029 t.j.)
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2026 z perspektywą na lata 2027-2023”
W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 t.j.) , Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem: znak: GKR.602.2.2023 z dnia     03-02-2023r. zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji ww. dokumentu.
Pismem znak: WOO.410.57.2023.MD1 z dnia 17-02-2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził, że realizacja założonych w dokumencie zadań nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na  środowisko i uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak: N.NZ.9022.1.6531.2022 z dnia 21-11-2022r.  stwierdził iż ww. dokument nie będzie wyznaczał o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r poz. 1029 t.j.) i nie wymaga on opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. ram uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 cyt. ustawy, a w szczególności charakter działań przewidzianych w projekcie Programu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, jak również stanowiska w/w. organów Burmistrz Sępólna Krajeńskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2026 z perspektywą na lata 2027-2023”      
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
2)  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl;
3)  na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
 
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2026 z perspektywą na lata 2027-2023”
Podstawę opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2026 z perspektywą na lata 2027-2030 stanowi szereg dokumentów udostępnionych m.in. przez Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Starostwo Powiatowe
w Sępólnie Krajeńskim, Urząd Marszałkowski, Nadleśnictwa, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Sępólnie Krajeńskim oraz informacje pozyskane od różnego rodzaju jednostek organizacyjnych (służb, inspekcji i straży) posiadających stosowne materiały i opracowania branżowe np. GUS, WIOŚ, RDOŚ, PPIS. Informacje wykorzystane w opracowaniu posłużyły określeniu stanu aktualnego komponentów środowiska przyrodniczego.
Program powinien być realizowany poprzez uwzględnienie zapisów wynikających
z dokumentów unijnych i rządowych. Ponadto wszelkie działania winny wynikać
z przedsięwzięć zawartych w opracowaniach na szczeblu regionalnym (Program Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sępoleńskiego)
oraz z dokumentów i koncepcji władz gminy, postulatów rozmaitych środowisk,
w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców.
Po dokonaniu diagnozy stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy
oraz kierując się uwarunkowaniami zewnętrznymi (obowiązujące akty prawne)
i wewnętrznymi (lokalne opracowania planistyczne i strategiczne, stan środowiska przyrodniczego) dokonano wyboru priorytetów ekologicznych.
Przedsięwzięcia zaproponowane w obrębie wymienionych obszarów w przyszłości przyczynią się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.
Niniejszy dokument jest strategicznym dokumentem planistycznym i nie stanowi przepisów prawa miejscowego. Nakreśla jedynie kierunek, w jakim powinien podążyć samorząd mając
na celu zachowanie i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.
Jako podstawowe cele ekologiczne na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie do 2030 r., przyjęto: rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na jakość życia mieszkańców, między innymi poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
oraz tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.
Przyjęte cele są zgodne z założeniami strategii rozwoju gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030, która między innymi zakłada:
- rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowę nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, przebudowę i remont istniejących;
- modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, w tym chodników, oświetlenia
i parkingów oraz lobby w zakresie budowy obwodnic Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej 241 i drogi krajowej nr 25;
- przeciwdziałanie zmianom klimatu m.in. poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, zwiększenie udziału OZE w instytucjach publicznych wraz z ich promocją;
- promocję i rozwój ekologicznych środków transportu poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych, zakup autobusów elektrycznych wraz ze stworzeniem niezbędnej do ich funkcjonowania infrastruktury oraz działania na rzecz przywrócenia transportu kolejowego;
- rozwój gospodarki odpadami poprzez budowę instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i bioodpadów;
- rozwój sieci szlaków turystycznych, pieszo-rowerowych wraz z ich promocją;
- remont, rozbudowę i budowę infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej;
Ocena stanu środowiska na obszarze gminy, analiza wytycznych z dokumentów krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz analiza wytycznych ze Strategii rozwoju gminy Sępólno Krajeńskie upoważniają do stwierdzenia, że gminę Sępólno Krajeńskie tak jak i powiat sępoleński zaliczyć można do obszarów o relatywnie małym zanieczyszczeniu poszczególnych komponentów środowiska naturalnego. Dość dobry stan środowiska naturalnego wynika głównie z charakteru całego powiatu sępoleńskiego. Zarówno powiat jak i gmina jest typowym obszarem rolniczym o niewielkiej koncentracji dużych firm i słabo rozwiniętym przemyśle. Zidentyfikowane zagrożenia środowiska związane są przede wszystkim z konsumpcyjnym trybem życia oraz niedbałością lokalnej społeczności o otaczające ich środowisko, dotyczy
to zarówno mieszkańców wsi, miast jak i lokalnych przedsiębiorców.
            Program zawiera kierunki ochrony środowiska do 2030 r. oraz wykaz krótkookresowych kierunkowych działań proekologicznych na lata 2022-2026.
Zastosowano podział na następujące obszary priorytetowe - zagadnienia tematyczne:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- ochrona powietrza atmosferycznego,
- gospodarka odpadami,
- ochrona gleb i przywrócenie wartości użytkowej gleb,
- klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne i ochrona powietrza,
- ochrona przyrody różnorodności biologicznej i krajobrazu,
- pozostała działalność (edukacja ekologiczna, poważne awarie, promieniowanie jonizujące, działalność badawczo-rozwojowa).
 
  Z up. Burmistrza
mgr inż Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (16 marca 2023)
Opublikował: Barabach Małgorzata (16 marca 2023, 09:07:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85