Obwieszczenie o wydaniu postanowienia IRG.6220.5.2023 Farma Dziechowo

Sępólno Kraj. 2023-03-15
 
                                                       OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia strony postepowania
o wydaniu w dniu 15-03-2023r. znak IRG.6220.5.2023 postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 20 farmy fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce o nr ewid. 64/17 położonej w obrębie 0001 Dziechowo gmina Sępólno Krajeńskie”.
            Z treścią ww. postanowienia jak i z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.9022.1.1.4.2023 z dnia 20-2-2023r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4220.126.2023.HN z dnia 20-02-2023r. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” opinia znak: GD.ZZŚ.1.4901.35.2023.WG z dnia 23-02-2023r. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie  pokój 7B po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 52 389 42 53.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie  7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 
 
  Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
 
Otrzymują:
1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
2.      Tablica ogłoszeń sołectwa Dziechowo
3.      www.bip.gmina-sepolno.pl
4.      www.ekoportal.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (15 marca 2023)
Opublikował: Barabach Małgorzata (15 marca 2023, 13:20:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53