Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie dec. środowiskowej dz. 333 obr. Niechorz "Budowa Farmy fotowoltaicznej"

IRG. 6220.4.2022                                                                                Sępólno Kraj. 2023-02-02

OBWIESZCZENIE  
Na podstawie art. 61 §1 ora 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn zm.) Burmistrz Sępólna  Krajeńskiego
zawiadamia strony postępowania
o wszczęciu na wniosek z dnia 26-01-2023r. data wpł. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 333 obręb 0008 Niechorz gmina Sępólno Krajeńskie”
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego


Wskazuje termin publicznego ogłoszenia: 3 lutego 2023r.
Zdjęto:…………………………………………….
 
Otrzymują:
·         Tablica ogłoszeń UM w Sępólnie Krajeńskim
·         Tablica Ogłoszeń Sołectwa Niechorz
·         www.bip.gmina-sepolno.pl
·         www.ekoportal.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (2 lutego 2023)
Opublikował: Barabach Małgorzata (2 lutego 2023, 14:14:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127